Podporujeme bezodkladné otvorenie gastra a prevádzok cestovného ruchu – ale za rovnakých podmienok pre všetkých!

Stanovisko SFCR k súčasnej situácii a k opatreniam, ktoré likvidujú segment cestovného ruchu a HoReCa.

Jeden z hlavných princípov fungovania Slovenského fóra cestovného ruchu je presadzovanie rovnakých a férových podmienok podnikania pre všetky subjekty v cestovnom ruchu a sektore HoReCa a nediskriminačný prístupu ku všetkým klientom. SFCR preto reaguje na súčasnú situáciu v spoločnosti a v cestovnom ruchu a vyzýva vládu SR, asociácie a združenia v cestovnom ruchu, majiteľov a prevádzkovateľov podnikov na prehodnotenie a zastavenie diskriminačných opatrení, ktoré neopodstatnene znevýhodňujú skupiny podnikateľov a skupiny obyvateľov (zákazníkov). 

Dôrazne žiadame zavedenie rovnakých a primeraných pravidiel pre všetkých, prípadné nevyhnutné opatrenia aplikovať plošne a bez diskriminácie, aby prevádzky v cestovnom ruchu boli buď otvorené pre všetkých občanov, alebo v nevyhnutnom prípade zatvorené, ale súčasne efektívne a adekvátne odškodnené. 

Opatrenia, ktorými sa obmedzuje cestovný ruch nesmú byť podmieňované zdravotnými úkonmi občanov a zásahom do ich telesnej a duševnej integrity a ľudských práv. Je tiež neprijateľné, aby vláda vyvíjala ekonomický a psychologický nátlak na podnikateľov a nenútila ich naďalej napĺňať segregačné opatrenia pod hrozbou pokút a likvidačných sankcií. 

Zatváranie prevádzok ako formu opatrenia považujeme za posledný krok, ku ktorému má vláda po dôkladnom zvážení efektívnosti a dôsledkov pristúpiť. Zatváranie hospodárstva bolo akceptovateľné na jar 2020, keď sme nedisponovali dostatkom skúseností. Po roku a pol pandémie nie je možné prenášať problémy zo sektoru zdravotníctva (personálna a finančná poddimenzovanosť) a problémy z managementu pandémie na občanov, podnikateľov a zákazníkov.

Kritériá, na základe ktorých sa aplikujú nutné opatrenia musia byť transparentné a opodstatnené. Model zo severských krajín ukazuje, že opatrenia, ktoré sú občania ochotní dodržiavať, sú založené predovšetkým na dôvere, sú jednoznačné vo výklade a v zákonnosti, racionálne, včas komunikované a majú odporúčací charakter (nie príkazy, vynucovanie a reštrikcie). 

Ak chceme zmierniť dlhodobé deštruktívne dopady krízy na cestovný ruch je potrebné, aby prijímané opatrenia boli komunikované aj so zástupcami podnikateľov zo sektoru cestovného ruchu a HoReCa a zvažovala sa ich primeranosť aj v zmysle dopadov na hospdárstvo, vrátane segment cestovného ruchu, ktorý je jeden z najviac postihnutých pandémiou.

Segment cestovného ruchu je na Slovensku od začiatku pandémie extrémne decimovaný. Skúsenosti zo zahraničia napríklad zo Švédska, Chorvátska, Poľska, Maďarska nepotvrdili, že otvorené prevádzky – hotely a gastro, majú priamy súvis s nárastom ochorení.

Navyše, v dôsledku zavedenia karantény po príchode na Slovensko, ktorá sa vyžadovala aj počas letného obdobia ako v jedinej z okolitých krajín, došlo k ďalšiemu nepotrebnému výpadku tržieb v sektore cestovného ruchu, z dôvodu citeľného úbytku turistov zo zahraničia, najmä z Česka. Primeranosť a efektivita tohto neštandardného opatrenia v zmysle nižšej chorobnosti, v porovnaní so štátmi, ktoré sa vďaka minimálnym obmedzeniam vstupu do krajiny tešili mimoriadne dobrej letnej sezóne (napr. Chorvátsko), sa nepotvrdila.

A tak aj v letných mesiacoch gastro prevádzky, hotely a cestovné kancelárie prišli o možnosť spamätať sa aspoň čiastočne z krízy, ktorá sektor likviduje. Naviac, za tieto mesiace (jún, júl, august) im nie je umožnené čerpať ani kompenzácie zo schémy ministerstva dopravy, hoci výpadky príjmov v týchto mesiacoch vznikli vo výraznej miere v dôsleku tohto nadštandardne reštriktívneho opatrenia.

Aktuálene dáta z vysokozaočkovaných krajín, ako je Portugalsko, Gibraltár, Nórsko, UK by mali byť dostatočným poučením, že opatrenia nie je opodstatnené stavať výlučne na statuse zaočkovanosti. Tieto štáty dnes čelia novým lockdownom a mnohé zavádzajú povinné testy pre všetkých, bez ohľadu na ich očkovací status.

Taktiež je neadekvátne a nebezpečné hovoriť o pandémii neočkovaných a ľudí bez vakcinácie stigmatizovať.

Časopis The Lancet uverejnil (20.11.2021) článok s názvom „Stigmatizovanie neočkovaných je neoprávnené“, kde sa okrem iného píše: “Je nesprávne a nebezpečné hovoriť o pandémii neočkovaných. Historicky, USA aj Nemecko vyvolávali negatívne nastavenie tým, že stigmatizovali časti populácie pre ich farbu pleti alebo náboženstvo. Vyzývame vysokých predstaviteľov a vedcov, aby zastavili stigmatizáciu neočkovaných ľudí, a aby vynaložili mimoriadne úsilie na zbližovanie spoločnosti.”

Slovenské fórum cestovného ruchu podporuje bezodkladné otvorenie gastropodnikov a prevádzok cestovného ruchu, ale pre všetkých klientov a pre všetky prevádzky za rovnakých podmienok. Dožadovať sa vlastných práv a súčasne ignorovať práva časti zákazníkov, ktorí doteraz podporovali ich prevádzky a zaslúžili sa o ich prežitie aj v krízových obdobiach je nemorálne a neospravedlniteľné ušlým ziskom.

Segment cestovného ruchu je extrémne závislý na dôvere a lojalite klienta. Zákazník, ktorému zabuchnete raz dvere, sa viac nevráti.

Dlhodobú prosperitu segmentu môžeme dosiahnuť len uplatňovaním primeraných a vyvážených pravidiel.

SFCR zaslala Výzvu, v ktorej sme zhrnuli naše zásadné vyššie uvedené pripomienky vláde SR, ministrovi zdravotníctva, ministerstvu dopravy a Asociáciám pôsobiacim v sektore gastra a hotelierstva žiadosť o prehodnotenie podmienok za akých požadujú otvorenie svojich prevádzok v zmysle ich zjednotenia pre všetkých klientov.

A čo od toho očakávame?

Svet sa nezačne krútiť opačným smerom, ale považujeme za potrebné kontinuálne poukazovať na disproporcie v opatreniach či aktivitách, ktoré negatívne ovplyvňujú sektor cestovného ruchu. Za posledných 20 mesiacov sa naozaj nenudíme.

Pridaj komentár