Zámer Slovenského fóra cestovného ruchu

Profesijné združenie subjektov cestovného ruchu – Slovenské fórum cestovného ruchu má za dlhodobý cieľ vytvorenie komunikačnej a informačnej bázy pre subjekty cestovného ruchu. Sledovať a mapovať dianie v cestovom ruchu na Slovensku aj v okolitých krajinách a cieľových destináciách cestovného ruchu. Naším zámerom je spolupráca s tímom odborníkov pre rôzne oblasti, do ktorých cestovný zasahuje a tiež s destinačnými odborníkmi s cieľom efektívne a promptne reagovať na aktuálne problémy v cestovnom ruchu. Zároveň si uvedomujeme nevyhnutnú potrebu stabilnejšieho ukotvenia a efektívnejšieho riadenia cestovného ruchu ako doležitého segmentu hospodárstva Slovenska..

Profesijné združenie Slovenské fórum cestovného ruchu vzniklo ako reakcia na situáciu, v ktorej sa vyskytol cestovný ruch v období od marca 2020. Potvrdilo sa, aká potrebná je do budúcna efektívna spolupráca širokej bázy subjektov cestovného ruchu, odborníkov a vlády. Slovensko prijímalo riešenia s niekoľkotýždňovým, až niekoľkomesačným oneskorením oproti okolitým krajinám. Podpora cestovného ruchu bola zo strany vlády ponímaná selektívne a málo komplexne.

Cestovný ruch je „živý organizmus“, ktorý k zdravému fungovaniu potrebuje neoddeliteľne všetky svoje zložky – poskytovateľov ubytovacích a reštauračných služieb, dopravcov, cestovné kancelárie a agentúry, poskytovateľov sprievodných služieb cestovného ruchu atď. Iba ich komplexnou a efektívnou podporou zo strany vlády a vzájomnou spoluprácou je možné zotavenie sa z aktuálneho stavu značnej deštrukcie všetkých jeho zložiek.

Nenahrádzame žiadnu jestvujúcu organizáciu v štruktúrach cestovného ruchu, naopak ponúkame informačnú a konzultačnú podporu. Existencia profesijných združení podobného typu ukázala svoje opodstnenie v mnohých okolitých krajinách, napríklad v Českej republike, kde Fórum CR je po mnohých rokoch aktívnej činnosti mienkotvorný a vysoko odborne postavený a uznávaný subjekt v štruktúrach cestovného ruchu ČR.

Vznik Fóra cestovného ruchu SR:

Reakciou formujúceho sa Slovenského fóra cestovného ruchu na krízovú situáciu bola VÝZVA subjektov cestovného ruchu, v ktorej sme zadefinovali najpálčivejšie problémy a ich riešenia, ktoré by umožnili skorý reštart cestovného ruchu s minimálnymi možnými následkami. Dokument v priebehu jedného týždňa podporilo podpisom 150 subjektov cestovného ruchu, medzi nimi veľké cestovné kancelárie a známe hotely s dlhodobou tradíciou. VÝZVU si môžete prečítať TU:  

Ako fungujeme:

Informačná činnosť:

Sme najsledovanejšia online informačná platforma pre profesionálov v cestovnom ruchu.

Slovenské fórum cestovného ruchu je po krátkej dobe svojej existencie významným zdrojom informovanosti o dianí v cestovnom ruchu na Slovensku aj v zahraničí.

Mapujeme dennodenne dostupné zdroje informácií o cestovnom ruchu a prinášame z minúty na minútu čerstvé aktuality o dianí v našom segmente zástupcom cestovného ruchu na dvoch platformách:

Pre profesionálov je určená zatvorená profesijná skupina na sociálnej sieti facebook Fórum cestovného ruchu. 

Už po niekoľkých týždňoch činnosti má stovky aktívnych členov, prispievateľov a sledovateľov. Vďaka ich pomoci a ochote spolupracovať sme získali prvé zaujímavé analýzy, ktoré môžu byť kvalitnou bázou na riešenie aktuálnych problémov. Neustálou komunikáciou so širokou základňou predstaviteľov cestovného ruchu mapujeme aktuálne problémy a podnety.

Pre širokú verejnosť slúži facebooková stránka: Slovenské fórum cestovného ruchu  – slúži na informovanie širokej verejnosti o dianí v cestovnom ruchu.

Konzultačná činnosť:

Cestovný ruch je multidisciplinárna veda, s presahom do takmer všetkých sfér hospodárstva. 

Vďaka prepojeniu segmentov cestovného ruchu sa snažíme o komplexný pohľad na problematiku a analýzu dôsledkov riešení na všetky sektory. 

Vďaka konzultáciám  zástupcov z jednotlivých segmentov cestovného ruchu, ktorých sa daná problematika týka, s pracovnými skupinami zameranými na jednotlivé oblasti (legislatíva, účtovníctvo, bankárstvo, legislatíva EU, poisťovníctvo) a externými odborníkmi je našou snahou poskytnúť odborne – faktami a analýzami podložené prediskutované riešenia. 

Vďaka spolupráci s partnerskými inštitúciami v zahraničí, analýzam riešení, ktoré prijali a aplikovali iné krajiny, pracujeme s modelmi, ktoré boli odskúšané v praxi, zameriavame sa na analýzu ich pozitív a negatív, možnosti aplikácie na naše podmienky.

Vďaka nezávislému posudzovaniu problémov, na ktoré nepozeráme cez optiku záujmov členskej základne rôznych záujmových združení, snažíme sa nájsť vyvážené nezávislé riešenia. 

Destinačné analýzy:

Vďaka spolupráci našich destinačných konzultantov s turistickými boardami jednotlivých krajín – významných turistických destinácií a s veľvyslanectvami jednotlivých krajín, vieme promptne reagovať na situáciu v jednotlivých regiónoch, zostaviť štatistiky a analýzy.

Vzdelávacia činnosť: 

Svojim členom poskytujeme možnosť bezplatnej účasti na školeniach so zameraním na rôznu problematiku z praxe. Prednášajúci sú odborníci a experti z rôznych oblastí zo Slovenska aj zo zahraničia.

Naši partneri: 

Sú organizácie so spoločným menovateľom cestovný ruch. 

Naším cieľom nie je suplovať ktorúkoľvek jestvujúcu zložku v súčasnej štruktúre cestovného ruchu, ale ich informačná a konzultačná podpora a lepšie prepojenie.

Fórum cestovného ruchu je otvorené k funkčnej spolupráci s existujúcimi organizáciami v cestovnom ruchu. 

Naši členovia:

Sú podnikateľské subjekty so spoločným menovateľom cestovný ruch. 
Výhody členstva: bezplatný prístup k rozšíreným informáciám a odborným článkom, odborným prednáškam, analýzam problémov z praxe, analýzam situácie v turistických destináciách, konzultácie medzi členmi a pravidelné konzultácie s odborníkmi.