CHORVÁTSKO OD DNEŠNEJ POLNOCI RUŠÍ POVINNOSŤ PREUKAZOVANIA SA COVID PASOM NA HRANICIACH PRE OBČANOV z EU.

V súlade so včerajším oznámením Štábu civilnej ochrany Chorvátskej republiky si Vás dovoľujeme informovať, že od soboty 9. apríla 2022 sa výrazne uvoľnia opatrenia pre vstup a pobyt v Chorvátsku. To znamená:

  -nebudú povinné COVID certifikáty pri vstupe do Chorvátskej republiky pre osoby prichádzajúce z krajín EÚ (povinnosť predložiť COVID certifikát naďalej platí pre cestujúcich vstupujúcich do Chorvátskej republiky z tretích krajín, vrátane občanov EÚ vstupujúcich do Chorvátskej republiky z tretích krajín).

 –končí povinnosť nosiť rúška na verejných priestranstvách (povinnosť naďalej platí na verejných miestach, kde je poskytuje zdravotná a sociálna starostlivosť).

 –bary a nočné kluby nebudú mať obmedzenú otváraciu dobu.

 V nadväznosti na vyššie uvedené, pre cestujúcich z krajín EÚ už nebude nutné vypĺňať formulár Enter Croatia.

 Správu potvrdilo Chorvátske turistické združenie (HTZ).

VÝZVA – POSLEDNÁ MOŽNOSŤ VYJADRIŤ SA K PREDĹŽENIU COVID PASOV. Verejné pripomienkovanie končí 8.4. o polnoci. Stanovisko SFCR.

Európska komisia pripravuje predĺženie povinnosti preukazovať sa digitálnym certifikátom COVID o jeden rok, teda do 30. júna 2023. Prijatie pripravovaného predĺženia covid pasov bude znamenať ďalšiu kontrolu pohybu osôb, výrazné či úplné obmedzenie voľného cestovania občanov a to nielen v rámci EÚ.

Pred jeho zavedením v marci 2021 sme za Slovenské fórum cestovného ruchu opakovane publikovali naše obavy, že zavedením covid pasov nielenže nebude možné naplniť ich pôvodný zámer – zjednodušenie a bezpečnosť cestovania , ale varovali sme aj pred ich zneužitím a prenesením do iných sfér spoločnosti, zneužitím za účelom segregácie a diskriminácie. (TU)

Použitie covid pasov pri cestovaní neprinieslo zjednodušenie, ale neprehľadnú schému nariadení, ktoré sa v každej krajine odlišovali (typy testov, platnosť, podmienky vstupu). Mnohé krajiny svojvoľne upustili od rovnosti všetkých 3 možností, ktoré EK garantovala pri zavedení covid pasov (očkovanie, testovanie, prekonanie) a zaviedli vlastné „diskriminačné kritériá“, svojvoľne obmedzovali pohyb zdravých osôb formou vynucovania karantény (izolácie, ktorá by mala byť určená výlučne pre choré osoby).

Týmto spôsobom mnohé krajiny, vrátane Slovenska, zásadne obmedzili obyvateľom základné ľudské práva a spôsobili neopodstatnené hospodárske škody subjektom podnikajúcim v cestovnom ruchu a súčasne pripravili štátny rozpočet o príjem z tohto segmentu hospodárstva. Napríklad Slovensko od júla 2021 zaviedlo bezprecedentnú plošnú karanténu skupiny osôb prichádzajúcich na Slovensko, ktoré nijakým spôsobom nebolo možné preukázateľne identifikovať ako choré, postupovalo tak iba na základe certifikátu o očkovaní, ktorý nijak preukázateľne nevypovedá o ich reálnom zdravotnom stave.

Digitálny COVID-19 certifikát sa stal nástrojom diskriminácie a segregácie.

Zavedenie digitálneho covid pasu viedlo k bezprecedentnej diskriminácii skupiny obyvateľstva, vrátane obmedzenia základnej slobody – piliera EÚ, slobody voľného pohybu osôb. Rozdelilo spoločnosť v EÚ na občanov dvojitej kategórie.

Covid pasy predstavujú porušenie viacerých základných práv zaručených právom Európskej únie a to najmä:

článok 3 ods. 2 Zmluvy o EÚ , ktorý zaručuje „občanom priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti bez vnútorných hraníc, v ktorom je zaručený voľný pohyb osôb…“

článok 3 ods. 3 Zmluvy o EÚ, ktorý zaručuje ochranu „proti sociálnemu vylúčeniu a diskriminácii“

Považujeme za neprijateľné, aby EÚ zaviedla také totalitné inštitúty, ako:

– povinnosť občanov preukazovať nárok na prístup k základným právam a uplatňovala neprijateľný koncept „prezumpcie choroby“

diskriminácia časti spoločnosti pri prístupe k základným právam a slobodám, zaručeným Zmluvou o EÚ a Chartou práv EÚ

porušenie prirodzeného práva človeka „nebyť online“

Žiadame, aby Európska komisia otvorene informovala občanov EÚ:

o nákladoch na projekt digitálnych covid pasov, o ich očakávaných prínosoch a rizikách,

o hodnotení primeranosti nariadenia vo vzťahu k ďalším právam a slobodám občanov EÚ (vr. práva na slobodu pohybu a pobytu a na ochranu súkromia a osobných údajov).

Žiadame, aby Európska komisia urobila všetko pre to, aby tento nástroj popierania slobôd občanov EÚ, popierania ich práva na voľný pohyb a na ochranu osobných údajov, nástroj neprípustnej diskriminácie, bol okamžite ukončený.

Bráňme naše základné práva a slobody! Váš názor k predĺženiu covid pasov o ďalší rok môžete vyjadriť už iba do 8. apríla 2022.

Svoje vyjadrenie môže po krátkej registrácii urobiť každý prostredníctvom webového formulára dostupného TU

Odborné stanoviská nájdete napríklad

TU (Hra na bezinfekčnosť – auto: SMIS)

a TU ( Do akej miery chráni očkovanie v šírení ochorenia – autor: SMIS)

Ďakujeme za Vašu zaangažovanosť.