Do 11.novembra je opäť možné požiadať o prostriedky zo Schémy minimálnej pomoci!

Za obdobie od 1.1.2022 do 28.2.2022   – opäť možné žiadať o podporu zo Schémy minimálnej pomoci (DE MINIMIS). 

Pôvodne bola schéma otvorená od 15.8. do 16.9. Táto schéma je opäť otvorená  pre podnikateľov v cestovnom ruchu, ktorí žiadosť nestihli včas podať alebo im bola pre zásadné nedostatky zamietnutá môžu využiť šancu a podať svoju žiadosť  do 11. novembra 2022.

Podmienky zostávajú rovnaké ako pri predošlých výzvach.

Pokles tržieb v mesiacoch pokrývaných výzvami pre pomoc de minimis, teda od 1. januára 2022 do 28. februára 2022 sa porovnávajú s rovnakými mesiacmi roka 2019.

Upozornenie: 200 000 EUR sa počíta za posledné 3 roky – teda už sa nezapočítava rok 2019, ak ste v tom roku niečo zo schém pomoci žiadali.

Pre vstup do formulára k schéme de minimis je najjednoduchšie použiť link zo webovej stránky Ministerstva dopravy https://www.mindop.sk/schema-pomoci/schema-pomoci-v-cestovnom-ruchu

CHORVÁTSKO OD DNEŠNEJ POLNOCI RUŠÍ POVINNOSŤ PREUKAZOVANIA SA COVID PASOM NA HRANICIACH PRE OBČANOV z EU.

V súlade so včerajším oznámením Štábu civilnej ochrany Chorvátskej republiky si Vás dovoľujeme informovať, že od soboty 9. apríla 2022 sa výrazne uvoľnia opatrenia pre vstup a pobyt v Chorvátsku. To znamená:

  -nebudú povinné COVID certifikáty pri vstupe do Chorvátskej republiky pre osoby prichádzajúce z krajín EÚ (povinnosť predložiť COVID certifikát naďalej platí pre cestujúcich vstupujúcich do Chorvátskej republiky z tretích krajín, vrátane občanov EÚ vstupujúcich do Chorvátskej republiky z tretích krajín).

 –končí povinnosť nosiť rúška na verejných priestranstvách (povinnosť naďalej platí na verejných miestach, kde je poskytuje zdravotná a sociálna starostlivosť).

 –bary a nočné kluby nebudú mať obmedzenú otváraciu dobu.

 V nadväznosti na vyššie uvedené, pre cestujúcich z krajín EÚ už nebude nutné vypĺňať formulár Enter Croatia.

 Správu potvrdilo Chorvátske turistické združenie (HTZ).

VÝZVA – POSLEDNÁ MOŽNOSŤ VYJADRIŤ SA K PREDĹŽENIU COVID PASOV. Verejné pripomienkovanie končí 8.4. o polnoci. Stanovisko SFCR.

Európska komisia pripravuje predĺženie povinnosti preukazovať sa digitálnym certifikátom COVID o jeden rok, teda do 30. júna 2023. Prijatie pripravovaného predĺženia covid pasov bude znamenať ďalšiu kontrolu pohybu osôb, výrazné či úplné obmedzenie voľného cestovania občanov a to nielen v rámci EÚ.

Pred jeho zavedením v marci 2021 sme za Slovenské fórum cestovného ruchu opakovane publikovali naše obavy, že zavedením covid pasov nielenže nebude možné naplniť ich pôvodný zámer – zjednodušenie a bezpečnosť cestovania , ale varovali sme aj pred ich zneužitím a prenesením do iných sfér spoločnosti, zneužitím za účelom segregácie a diskriminácie. (TU)

Použitie covid pasov pri cestovaní neprinieslo zjednodušenie, ale neprehľadnú schému nariadení, ktoré sa v každej krajine odlišovali (typy testov, platnosť, podmienky vstupu). Mnohé krajiny svojvoľne upustili od rovnosti všetkých 3 možností, ktoré EK garantovala pri zavedení covid pasov (očkovanie, testovanie, prekonanie) a zaviedli vlastné „diskriminačné kritériá“, svojvoľne obmedzovali pohyb zdravých osôb formou vynucovania karantény (izolácie, ktorá by mala byť určená výlučne pre choré osoby).

Týmto spôsobom mnohé krajiny, vrátane Slovenska, zásadne obmedzili obyvateľom základné ľudské práva a spôsobili neopodstatnené hospodárske škody subjektom podnikajúcim v cestovnom ruchu a súčasne pripravili štátny rozpočet o príjem z tohto segmentu hospodárstva. Napríklad Slovensko od júla 2021 zaviedlo bezprecedentnú plošnú karanténu skupiny osôb prichádzajúcich na Slovensko, ktoré nijakým spôsobom nebolo možné preukázateľne identifikovať ako choré, postupovalo tak iba na základe certifikátu o očkovaní, ktorý nijak preukázateľne nevypovedá o ich reálnom zdravotnom stave.

Digitálny COVID-19 certifikát sa stal nástrojom diskriminácie a segregácie.

Zavedenie digitálneho covid pasu viedlo k bezprecedentnej diskriminácii skupiny obyvateľstva, vrátane obmedzenia základnej slobody – piliera EÚ, slobody voľného pohybu osôb. Rozdelilo spoločnosť v EÚ na občanov dvojitej kategórie.

Covid pasy predstavujú porušenie viacerých základných práv zaručených právom Európskej únie a to najmä:

článok 3 ods. 2 Zmluvy o EÚ , ktorý zaručuje „občanom priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti bez vnútorných hraníc, v ktorom je zaručený voľný pohyb osôb…“

článok 3 ods. 3 Zmluvy o EÚ, ktorý zaručuje ochranu „proti sociálnemu vylúčeniu a diskriminácii“

Považujeme za neprijateľné, aby EÚ zaviedla také totalitné inštitúty, ako:

– povinnosť občanov preukazovať nárok na prístup k základným právam a uplatňovala neprijateľný koncept „prezumpcie choroby“

diskriminácia časti spoločnosti pri prístupe k základným právam a slobodám, zaručeným Zmluvou o EÚ a Chartou práv EÚ

porušenie prirodzeného práva človeka „nebyť online“

Žiadame, aby Európska komisia otvorene informovala občanov EÚ:

o nákladoch na projekt digitálnych covid pasov, o ich očakávaných prínosoch a rizikách,

o hodnotení primeranosti nariadenia vo vzťahu k ďalším právam a slobodám občanov EÚ (vr. práva na slobodu pohybu a pobytu a na ochranu súkromia a osobných údajov).

Žiadame, aby Európska komisia urobila všetko pre to, aby tento nástroj popierania slobôd občanov EÚ, popierania ich práva na voľný pohyb a na ochranu osobných údajov, nástroj neprípustnej diskriminácie, bol okamžite ukončený.

Bráňme naše základné práva a slobody! Váš názor k predĺženiu covid pasov o ďalší rok môžete vyjadriť už iba do 8. apríla 2022.

Svoje vyjadrenie môže po krátkej registrácii urobiť každý prostredníctvom webového formulára dostupného TU

Odborné stanoviská nájdete napríklad

TU (Hra na bezinfekčnosť – auto: SMIS)

a TU ( Do akej miery chráni očkovanie v šírení ochorenia – autor: SMIS)

Ďakujeme za Vašu zaangažovanosť.

KOMISIA EÚ navrhla PREDĽŽIŤ PLATNOSŤ FUNGOVANIA COVID PASOV DO 30.6.2023

Covid pasy sú od ich zavedenia z pohľadu ich zmysluplnosti neopodstatnené, právne vágne, z pohľadu zásahu do ľudských práv neobhájiteľné a nemorálne.

Mnohé krajiny pristupujú tieto dni k rušeniu tzv. “Covid pasov” pre účely obmedzovania pohybu a prístupu k službám v rámci jednotlivých štátov tzv. rizikovým osobám. Tieto boli označené ako “rizikové” a diskriminované (a v mnohých krajinách vrátane SR stále sú) svojvoľne, bez dostatočných vedeckých dokazov, na základe nepresných testov, právne sporných vyhlášok a odporúčaní netransparentne zostavovaných komisií.

Opatrenia, ktoré boli / sú na ich základe uplatňované, sú deštruktívne pre hospodárstvo aj pre psychiku ľudí. Ich minimálna efektívnosť je už dnes zjavná pri porovnaní výsledkov v šírení ochorenia v krajinách s prísnymi a žiadnymi opatreniami.

Žiaľ, zjavné sú aj ekonomické dopady v krajinách, ktoré “natvrdo” zatvárali svoje ekonomiky v porovnaní so štátmi, ktoré zaviedli minimálne reštrikcie (Chorvátsko), alebo žiadne (Švédsko). Hoci Covid pas mal podľa pôvodného zámeru garantovať rovnosť práv očkovaným, testovaným a prekonaným (už od začiatku sa zámerne nepoužíval zjavne pojem “zdravým”), jednotlivé štáty ohýbali podmienky vstupu do ich krajín podľa vlastných kritérií (napr. Slovensko bezprecedentnou povinnou karanténou pri príchode pre všetkých, pokiaľ nie sú očkovaní).

EÚ dnes napriek tomu predĺžila ich platnosť za účelom tzv. “bezpečnosti cestovania” do 30.6.2023!

Kompletná správa tu: https: //www.schengenvisainfo.com/news/eu-digital-covid-certificate-to-be-extended-for-another-year-until-june-30-2023/?fbclid=IwAR2lfQVxQIEiUoVMxBtpEGXQ-wCgTgYm4eQUcZOiJf34E6EJwqo9Jfiumj8

ČO UVÁDZA SPRÁVA EU KOMISIE K NÁVRHU NA ICH PREDĹŽENIE – a čo je potrebné dodať?“

„Certifikát vznikol na jar minulého roku v snahe obnoviť “slobodu cestovania” v rámci bloku, pričom to isté začalo platiť na celom území EÚ v júli 2021. Členské štáty doteraz vydali viac ako 1,2 miliardy certifikátov.“ Od utorka 1. februára platia certifikáty pre zaočkovaných proti COVID-19 dvomi dávkami vo väčšine krajín EÚ na obdobie 270 dní, v ostatných ešte kratšie !! a bude sa požadovať pravidelné preočkovanie na ich predlžovanie.

„Komisia predložila návrh na predĺženie certifikátu o ďalší rok po vyhodnotení, že koronavírus je stále vysoko rozšírený v celom bloku, čím rozhodla, že “nie je možné prestať používať certifikát ako prostriedok bezpečného cestovania.” V správe k návrhu na predĺženie sa ďalej uvádza: “Komisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakides tento krok pochválila a uviedla, že uľahčil bezpečný voľný pohyb v rámci celého bloku a uľahčil život občanom EÚ.“

– Dá sa skutočne považovať pohyb netestovaných osob za bezpečný, pokiaľ už po prvých mesiacov fungovania Covid pasu bolo zjavné, že očkovaní šíria ochorenie rovnako ako neočkovaní? Viaceré zdroje uvádzajú pri posledných mutáciách (Omicron) vyššie riziká nákazy práve pre očkované osoby.

V správe k návrhu sa ďalej píše: „Tento dôležitý nástroj bol kľúčom k riadeniu rizík a podpore opatrení v oblasti verejného zdravia na ochranu občanov počas pandémie. Dnes navrhujeme aktualizovať možnosti využívania osvedčenia na cestovanie po EÚ, aby sme našim občanom poskytli istotu, pokiaľ budú pretrvávať potreby verejného zdravia,“ uviedla komisárka.

Pojem verejného zdravia je manipulatívny, nepresný, historicky sa za pojem verejného zdravia a verejných záujmov skrývali neraz zločiny proti ľudskosti.

Správa pokračuje: “Poukázala tiež na to, že návrh obsahuje zmeny certifikátu s cieľom zosúladiť ho s najnovším vedeckým vývojom a epidemiologickými zmenami týkajúcimi sa COVID-19. Prvou navrhovanou zmenou v nariadení EÚ o digitálnom certifikáte COVID je, že vysokokvalitné laboratórne testy na antigén sú prijateľné na získanie certifikátu v snahe rozšíriť rozsah akceptačných testov z dôvodu vysokého dopytu po nich.

Testy, či už AG alebo PCR testy a ich sposob použitia boli vyhodnotené ako nerelevantné na zistenie skutočného zdravotného stavu osob, obzvlášť bez komplexného posúdenia lekára. Zákazky na získavanie testov, prevádzkovania testovacích centier sú zdrojmi obohacovania sa úzkeho kruhu osob a súkromných spoločností.

Správa ďalej uvádza: “Komisia má zároveň v úmysle aktualizovať certifikáty tak, aby obsahovali SPRÁVNY počet dávok očkovacích látok COVID-19, ktoré boli osobe podané.(vrátane dávok podaných v iných členských štátoch, ako je ten, ktorý certifikát vydal.)“

Presný a či “správny” počet dávok? Vzhľadom na nedefinovaný a stále sa meniaci pojem „úplného očkovania“ je opodstatnené sa domnievať, že počet dávok sa môže stať nástrojom na dlhodobú kontrolu občanov a krátenie ich práv.

Správa pokračuje: “EU Komisia chce vydávať certifikáty občanom, ktorí sú súčasťou klinických skúšok (!!!) vakcín proti COVID-19 v nádeji, že takýto krok podporí pokračujúci vývoj a výskum vakcín proti vírusu.“

Vydávať priepustku ku “slobode” a voľnému cestovaniu ako odmenu za účasť na klinických skúškach? Nemala byť cieľom certifikátov ochrana zdravia? Účastníci klinickej štúdie budú teda mať zabezpečené dočasné privilégiá bez ohľadu na ich zdravotný stav? Nedá mi nespýtať sa tiež – sú všetci očkovaní možno súčasťou nedobrovoľného experimentu, s cestovaním ako návnadou a dočasnou odmenou?

Záver:

Covid pasy ani po takmer roku ich fungovania nie je možné vyhodnotiť inak ako bezprecedentný zásah do ľudských práv a verím, že ich zavedenie bude raz historicky posudzované podobne, ako všetky ostatné diskriminačné a segregačné počiny (zločiny) v dejinách. Žiaľ, potvrdili sa tiež všetky pochybnosti a predvídateľné negatívne dopady, ktoré som uviedla v analýze, v rozhovore publikovanom pred zavedením Covid pasov- v apríli 2021: https://www.40plus.sk/co-je-to-covid-pass-v-cestovani/

Podporujeme bezodkladné otvorenie gastra a prevádzok cestovného ruchu – ale za rovnakých podmienok pre všetkých!

Stanovisko SFCR k súčasnej situácii a k opatreniam, ktoré likvidujú segment cestovného ruchu a HoReCa.

Jeden z hlavných princípov fungovania Slovenského fóra cestovného ruchu je presadzovanie rovnakých a férových podmienok podnikania pre všetky subjekty v cestovnom ruchu a sektore HoReCa a nediskriminačný prístupu ku všetkým klientom. SFCR preto reaguje na súčasnú situáciu v spoločnosti a v cestovnom ruchu a vyzýva vládu SR, asociácie a združenia v cestovnom ruchu, majiteľov a prevádzkovateľov podnikov na prehodnotenie a zastavenie diskriminačných opatrení, ktoré neopodstatnene znevýhodňujú skupiny podnikateľov a skupiny obyvateľov (zákazníkov). 

Dôrazne žiadame zavedenie rovnakých a primeraných pravidiel pre všetkých, prípadné nevyhnutné opatrenia aplikovať plošne a bez diskriminácie, aby prevádzky v cestovnom ruchu boli buď otvorené pre všetkých občanov, alebo v nevyhnutnom prípade zatvorené, ale súčasne efektívne a adekvátne odškodnené. 

Opatrenia, ktorými sa obmedzuje cestovný ruch nesmú byť podmieňované zdravotnými úkonmi občanov a zásahom do ich telesnej a duševnej integrity a ľudských práv. Je tiež neprijateľné, aby vláda vyvíjala ekonomický a psychologický nátlak na podnikateľov a nenútila ich naďalej napĺňať segregačné opatrenia pod hrozbou pokút a likvidačných sankcií. 

Zatváranie prevádzok ako formu opatrenia považujeme za posledný krok, ku ktorému má vláda po dôkladnom zvážení efektívnosti a dôsledkov pristúpiť. Zatváranie hospodárstva bolo akceptovateľné na jar 2020, keď sme nedisponovali dostatkom skúseností. Po roku a pol pandémie nie je možné prenášať problémy zo sektoru zdravotníctva (personálna a finančná poddimenzovanosť) a problémy z managementu pandémie na občanov, podnikateľov a zákazníkov.

Kritériá, na základe ktorých sa aplikujú nutné opatrenia musia byť transparentné a opodstatnené. Model zo severských krajín ukazuje, že opatrenia, ktoré sú občania ochotní dodržiavať, sú založené predovšetkým na dôvere, sú jednoznačné vo výklade a v zákonnosti, racionálne, včas komunikované a majú odporúčací charakter (nie príkazy, vynucovanie a reštrikcie). 

Ak chceme zmierniť dlhodobé deštruktívne dopady krízy na cestovný ruch je potrebné, aby prijímané opatrenia boli komunikované aj so zástupcami podnikateľov zo sektoru cestovného ruchu a HoReCa a zvažovala sa ich primeranosť aj v zmysle dopadov na hospdárstvo, vrátane segment cestovného ruchu, ktorý je jeden z najviac postihnutých pandémiou.

Segment cestovného ruchu je na Slovensku od začiatku pandémie extrémne decimovaný. Skúsenosti zo zahraničia napríklad zo Švédska, Chorvátska, Poľska, Maďarska nepotvrdili, že otvorené prevádzky – hotely a gastro, majú priamy súvis s nárastom ochorení.

Navyše, v dôsledku zavedenia karantény po príchode na Slovensko, ktorá sa vyžadovala aj počas letného obdobia ako v jedinej z okolitých krajín, došlo k ďalšiemu nepotrebnému výpadku tržieb v sektore cestovného ruchu, z dôvodu citeľného úbytku turistov zo zahraničia, najmä z Česka. Primeranosť a efektivita tohto neštandardného opatrenia v zmysle nižšej chorobnosti, v porovnaní so štátmi, ktoré sa vďaka minimálnym obmedzeniam vstupu do krajiny tešili mimoriadne dobrej letnej sezóne (napr. Chorvátsko), sa nepotvrdila.

A tak aj v letných mesiacoch gastro prevádzky, hotely a cestovné kancelárie prišli o možnosť spamätať sa aspoň čiastočne z krízy, ktorá sektor likviduje. Naviac, za tieto mesiace (jún, júl, august) im nie je umožnené čerpať ani kompenzácie zo schémy ministerstva dopravy, hoci výpadky príjmov v týchto mesiacoch vznikli vo výraznej miere v dôsleku tohto nadštandardne reštriktívneho opatrenia.

Aktuálene dáta z vysokozaočkovaných krajín, ako je Portugalsko, Gibraltár, Nórsko, UK by mali byť dostatočným poučením, že opatrenia nie je opodstatnené stavať výlučne na statuse zaočkovanosti. Tieto štáty dnes čelia novým lockdownom a mnohé zavádzajú povinné testy pre všetkých, bez ohľadu na ich očkovací status.

Taktiež je neadekvátne a nebezpečné hovoriť o pandémii neočkovaných a ľudí bez vakcinácie stigmatizovať.

Časopis The Lancet uverejnil (20.11.2021) článok s názvom „Stigmatizovanie neočkovaných je neoprávnené“, kde sa okrem iného píše: “Je nesprávne a nebezpečné hovoriť o pandémii neočkovaných. Historicky, USA aj Nemecko vyvolávali negatívne nastavenie tým, že stigmatizovali časti populácie pre ich farbu pleti alebo náboženstvo. Vyzývame vysokých predstaviteľov a vedcov, aby zastavili stigmatizáciu neočkovaných ľudí, a aby vynaložili mimoriadne úsilie na zbližovanie spoločnosti.”

Slovenské fórum cestovného ruchu podporuje bezodkladné otvorenie gastropodnikov a prevádzok cestovného ruchu, ale pre všetkých klientov a pre všetky prevádzky za rovnakých podmienok. Dožadovať sa vlastných práv a súčasne ignorovať práva časti zákazníkov, ktorí doteraz podporovali ich prevádzky a zaslúžili sa o ich prežitie aj v krízových obdobiach je nemorálne a neospravedlniteľné ušlým ziskom.

Segment cestovného ruchu je extrémne závislý na dôvere a lojalite klienta. Zákazník, ktorému zabuchnete raz dvere, sa viac nevráti.

Dlhodobú prosperitu segmentu môžeme dosiahnuť len uplatňovaním primeraných a vyvážených pravidiel.

SFCR zaslala Výzvu, v ktorej sme zhrnuli naše zásadné vyššie uvedené pripomienky vláde SR, ministrovi zdravotníctva, ministerstvu dopravy a Asociáciám pôsobiacim v sektore gastra a hotelierstva žiadosť o prehodnotenie podmienok za akých požadujú otvorenie svojich prevádzok v zmysle ich zjednotenia pre všetkých klientov.

A čo od toho očakávame?

Svet sa nezačne krútiť opačným smerom, ale považujeme za potrebné kontinuálne poukazovať na disproporcie v opatreniach či aktivitách, ktoré negatívne ovplyvňujú sektor cestovného ruchu. Za posledných 20 mesiacov sa naozaj nenudíme.

Chorvátsko zaznamenalo výnimočne úspešnú letnú sezónu

TLAČOVÁ SPRÁVA                                                                                   Záhreb/Bratislava, 6.9.2021

Chorvátsko zaznamenalo v auguste 2021 30,7 milióna prenocovaní, čo je o 46% viac ako v auguste 2020 a 93% výsledku z augusta 2019, uviedlo chorvátske ministerstvo cestovného ruchu a športu.

V auguste 2021 navštívilo Chorvátsko celkovo 4,3 milióna turistov, čo predstavuje nárast o 59% oproti roku 2020 a 86% v porovnaní s augustom 2019. Zahraniční turisti vygenerovali 26,7 milióna prenocovaní, zatiaľ čo tuzemskí turisti 4 milióny.

Najvyšší počet prenocovaní (8,6 milióna) bol zaznamenaný v Istrijskej župe, pred Splitsko-dalmatínskou župou (5,8 milióna), Prímorsko-goranskou župou (5,7 milióna), Zadarskou župou (4,8 milióna), Šibenicko-kninskou župou (2,8 milión) a župou Dubrovnik-Neretva (1,9 milióna).

Najobľúbenejšími destináciami boli v auguste Dubrovník (164 000 príchodov turistov), ​​Split (160 000), Rovinj (149 000), Medulin a Poreč (obe po 125 000).

Väčšinu zahraničných turistov tvorili Nemci (1,1 milióna, tj. o 83% viac ako v roku 2020), ďalej Poliaci (338 000, + 7%), Rakúšania (317 000, + 182%), Česi (250 000, + 30%), Slovinci (239 000, rovnako ako vlani) a Taliani (205 000, + 100%).

„Zo Slovenska pricestovalo tento rok v auguste 112.000 turistov, čo predstavuje nárast 58%. Tieto výsledky potvrdzujú trvalý záujem a obľúbenosť Chorvátska pre slovenských) turistov, čoho si vážime a hodláme ďalej rozvíjať turistickú ponuku a zvyšovať kvalitu služieb, aby sme uspokojili rastúci záujem o Chorvátsko u návštevníkov zo Slovenských republiky„, uviedol Dubravko Miholić, riaditeľ zastúpenia Chorvátskeho turistického združenia pre Českú republiku a Slovensko.

Za prvých osem mesiacov tohto roka navštívilo Chorvátsko 10,7 milióna turistov, ktorí vygenerovali 67,9 milióna prenocovaní, čo je o 56% viac príchodov a o 43% viac prenocovaní ako v rovnakom období minulého roka.

„Turistický rok pokračuje, čo naznačuje skutočnosť, že v Chorvátsku je v súčasnej dobe asi 680 000 turistov, čo je rovnaký počet ako v tejto dobe v roku 2019. To je vynikajúca indikácia pre september, pretože chceme pokračovať rovnakým tempom, aby sme ďalej posilnili hospodárstvo a zaistili pre budúci rok pre odvetvie cestovného ruchu ešte lepšiu východiskovú pozíciu,“ uviedla ministerka Nikolina Brnjac.

„Hlavná časť letnej sezóny, v ktorej celý chorvátsky sektor cestovného ruchu odviedol vynikajúcu prácu je za nami. Máme pred sebou týždne, v ktorých môžeme podľa rezervácií našich najdôležitejších partnerov a touroperátorov očakávať veľmi dobré výsledky. Na posezónne obdobie sme pripravili niekoľko propagačných aktivít, aby sme zaistili ďalšie zviditeľnenie našej krajiny na trhu cestovného ruchu ako kvalitnej, rozmanitej a predovšetkým bezpečnej destinácie, kde sa dodržiavajú predpísané epidemiologická opatrenia,“ uviedol riaditeľ Chorvátskeho turistického združenia Kristjan Staničić a dodal, že niektoré z aktivít ako „Žiť ako miestny“, alebo „Preskúmajte vidiecke Chorvátsko!“, sa zameria na posilnenie motivácie domácich i zahraničných hostí na cestovanie a poznávanie Chorvátska aj v období po ukončení letnej sezóny.

„Obdobie septembra aj októbra, kedy skončili veľké horúčavy a nastupuje príjemné letné počasie, zľahka pripomínajúce slovenské „babie leto“, je ideálnym obdobím pre návštevu Chorvátska za účelom poznávania nespočetných historických aj kultúrnych pamiatok, či už sa zameriate na starobylé mestá na pobreží alebo mestečka vo vnútrozemí „, uvádza Dubravko Miholić. 

Stále viac turistov prichádza v tomto období do Chorvátska, preskúmavať malebné zákutia prírodných parkov a rezervácií, ktoré ponúkajú široké možnosti pre aktívne trávenie dovolenky vo forme pešej turistiky alebo stále obľúbenejšej „dovolenky na bicykli“. 

„Hustá sieť cyklotrás ponúka terény pre každého, či už ste vrcholový športovec, alebo rekreačný cyklista a vyrážate na bicykli napríklad s rodinou a deťmi“, hovorí Dubravko Miholič. „Toto obdobie roka v Chorvátsku je ideálne aj pre odpočinkovú dovolenku. Pôvabné mestečka s kaviarničkami a bistrami spolu so upokojenou atmosférou po odznení hlavnej turistickej sezóny ponúkajú skvelú príležitosť pre relaxáciu a regeneráciu síl „, dodáva.

JUDr. Marica Pirošíková – Vyjadrenie k výnimke z ustanovenia pre zaočkované osoby, vracajúcej sa na územie Slovenskej republiky.

Vyjadrenie k výnimke z ustanovenia pre zaočkované osoby, vracajúcej sa na územie Slovenskej republiky – rozdielny prístup z pohľadu uplatňovania karantény a povinnosti testovania – Príloha k otvorenému listu Slovenského fóra cestovnehu ruchu Ministerstvu zahraničných vecí SR a Ministerstu zdravotníctva SR.

JUDr. Marica Pirošíková,  advokátka, expert v oblasti ľudských práv, dlhoročná zástupkyňa Slovenska pred Európskym súdom pre ľudské práva.

Túto výnimku z ustanovenia považujem za jednoznačne diskriminačnú, pretože je v rozpore s zákazom obsiahnutom v článku 14 Dohovoru o ochrane ľudských práv zaobchádza rozdielne s osobami v porovnateľných situáciách. Zdôrazňujeme, že Výbor pre reguláciu zdravotných predpisov v mimoriadnych situáciách WHO ešte 15. januára 2021 odporúčal, aby krajiny nevyžadovali od prichádzajúcich cestujúcich dôkaz o zaočkovaní, a to vzhľadom na to, že vplyv očkovania na zníženie prenosu infekcie nie je známy a novoodhalené varianty koronavírusu by mohli znížiť účinnosť vyvinutých vakcín. 

V tomto ohľade upozorňujeme na to, že uvedené stanovisko potvrdzuje medializovaný prípad z Českej republiky plne zaočkovaného pacienta nakazeného juhoafrickou mutáciou so stredne ťažkým priebehom ochorenia. Tento prípad zjavne nie je ojedinelý. WHO sa zaoberá aj situáciou na súostroví Seychely, ktoré čelia ďalšej vlne pandémie, napriek tomu, že už zaočkovali 85 percent dospelých obyvateľov a 60 percent celkovej populácie. Tretina aktívnych prípadov sa prejavila u plne zaočkovaných ľudí. 

Preto sú zaočkovaní a nezaočkovaní v porovnateľných situáciách a nie je možné s nimi rozlične zaobchádzať a argumentovať pri tom ochranou verejného zdravia. Konanie ktoré zvýhodňuje očkovaných pri uplatňovaní práva na slobodu pohybu  môže dokonca ohroziť verejné zdravie, pretože zaočkovaní a neotestovaní cestujúci môžu šíriť ďalej nákazu a opätovne zhoršiť pandemickú situáciu. 

Upozorňujeme aj na Rezolúciu parlamentného zhromaždenia Rady Európy, hlavne bod 7.3.1, ktorý zdôrazňuje, že očkovanie má byť dobrovoľné a nikto nemôže byť k nemu nijakým spôsobom nútený. Naopak, štáty majú zabezpečiť, aby nikto nebol diskriminovaný za to, že sa nedal zaočkovať

Je zarážajúce, že na rozdiel od iných krajín vláda vylúčila pri všeobecne záväzných právnych predpisov, ktorými zasahuje do základných ľudských práv a slobôd, súdny prieskum, a to v priamom rozpore so záväzkami vyplývajúcimi z článku 6 a 13 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, na ktoré upozornila vo svojich stanoviskách Benátska komisia. V tomto ohľade uvádzame, že v iných štátoch sa právo na prístup k súdu garantuje. Ako príklad uvádzame francúzsku Štátnu radu, ktorá  je najvyššou súdnou inštanciou správneho súdnictva vo Francúzskej republike. Táto prejednala  počas 12 mesiacov 647 vecí na základe podaní jednotlivcov, asociácií či profesijných organizácií, v ktorých namietali vedenie pandémie zo strany vlády. 

V jednom z týchto prípadov zaujala postoj aj k slobode pohybu očkovanej osoby – 83 ročného dôchodcu, ktorý žiadal zrušenie cestovných obmedzení tak, aby sa viac nevzťahovali na zaočkované osoby. Jednalo sa o obmedzenie francúzskeho premiéra z 19. marca 2021, ktorý obmedzil cestovanie v 19 departmentoch, v ktorých bola situácia najkritickejšia. Dôchodca, ktorý už bol vakcinovaný, s bydliskom v jednom z týchto departmentov, namietal zásah do jeho slobody pohybu. Považoval obmedzenia v cestovaní, zákaz vychádzania a opatrenia lockdownu za takýchto okolností za nie viac nevyhnutné a primerané pre vakcinované osoby. Podľa rozhodnutia sudcu, aj keď vakcinácia poskytuje efektívnu ochranu, vakcinovaní ľudia môžu byť stále nositeľmi vírusu a prispieť k jeho šíreniu, v rozsahu dosiaľ neznámom. Zrušenie cestovných obmedzení by preto mohlo zvýšiť riziko infekcie. Z týchto dôvodov sa platné obmedzenia, ani pre očkované osoby, nezdajú neprimerané. Na tomto základe sudca pre naliehavé žiadosti zamietol žiadosť žalobcu. Po príchode zo zelených krajín je testovanie pre cestujúcich prichádzajúcich na Slovensko neopodstatnené a neprimerané obmedzenie slobody pohybu.  

JUDr. Marica Pirošíková

OTVORENÝ LIST MINISTERSTVU ZDRAVOTNÍCTVA, ZAHRANIČNÝCH VECÍ A PANDEMICKEJ KOMISII OHĽADOM PODMIENOK CESTOVANIA.

Bratislava 21. 06. 2021

Vážený pán minister,
                                                       

obraciame sa na Vás s dôraznou žiadosťou o prehodnotenie politiky vstupu občanov Slovenskej republiky na územie Slovenskej republiky, ktorá je upravená Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, vo vestníku vlády Slovenskej republiky ročník 31, uverejnenej 10. júna 2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky.

Naše výhrady sú nasledovné:

1. Pri návrate z krajiny v zelenej zóne nie sú karanténne opatrenia opodstatnené pre žiadnu skupinu osôb.

Citujeme z vyhlášky:

Štátom zaradeným do zoznamu zelených štátov je štát Európskej únie alebo štát mimo Európskej únie s vysokou mierou zaočkovanosti a priaznivou epidemiologickou situáciou a ktorý je uvedený v Zelenom systéme Cestovateľského semaforu schváleného vládou Slovenskej republiky (ďalej len „štát zaradený do zoznamu zelených štátov“).

Podľa § 48 ods. 4 písm. u) a § 12 ods. 2 písm. c) zákona sa pre všetky osoby, ktoré od 31. mája 2021 od 06:00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky a ktoré počas predchádzajúcich 14 dní navštívili výlučne štáty zaradené do zoznamu zelených štátov, nariaďuje izolácia v domácom prostredí alebo karanténnomubytovacom zariadení, ktorá sa skončí pri bezpríznakovom priebehu izolácie dovŕšením jej 14. dňa aleboobdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo negatívneho výsledkuantigénového testu na ochorenie COVID-19, pričom laboratórnu diagnostiku na ochorenie COVID-19 je možné vykonať už v prvý deň izolácie.

Pokiaľ za „zelené krajiny” považujete štáty s podobnou, alebo lepšou epidemiologickou situáciou ako má Slovenská republika, pri návrate z týchto krajín NIE JE dôvod na karanténne opatrenia ani testovanie, pretože táto situácia nie je rizikovejšia z pohľadu ochrany verejného zdravia, ako keby sa občan pohyboval po území Slovenska. Uvedené opatrenie preto nie je spôsobilé vyhovieť testu proporcionality vzhľadom na sledovaný cieľ ochrany zdravia. Úplným odstránením týchto opatrení sa súčasne odstránia nepotrebné, neopodstatnené a nákladné administratívne opatrenia. Žiadame o dôsledné dodržiavanie slobody pohybu, ako je zaručená v článku 2 Protokolu č. 4 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Väčšina európskych krajín v súčasnosti umožňuje voľný návrat zo zelených zón bez akýchkoľvek obmedzení a testov pre svojich občanov (napr. ČR, Slovinsko…).

2. Diskriminácia neočkovaných osôb pri návrate z krajín zaradených do ,,zelenej oblasti”.

Citujeme z vyhlášky:

Ustanovenie odsekov 1 a 2 sa nevzťahuje na osoby:

zaočkované druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní, zaočkované prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 28 dní

Túto výnimku z ustanovenia považujeme za jednoznačne diskriminačnú, pretože v rozpore so zákazom obsiahnutom v článku 14 Dohovoru o ochrane ľudských práv zaobchádza rozdielne s osobami v porovnateľných situáciách. Zdôrazňujeme, že Výbor pre reguláciu zdravotných predpisov v mimoriadnych situáciách WHO ešte 15. januára 2021 odporúčal, aby krajiny nevyžadovali od prichádzajúcich cestujúcich dôkaz o zaočkovaní, a to vzhľadom na to, že vplyv očkovania na zníženie prenosu infekcie nie je známy. Poukazujeme v tomto ohľade na prípad, ktorý riešila francúzska Štátna rada, v ktorom zaujala postoj aj k slobode pohybu očkovanej osoby – 83 ročného dôchodcu, ktorý žiadal zrušenie cestovných obmedzení tak, aby sa viac nevzťahovali na zaočkované osoby. Podľa rozhodnutia sudcu, aj vakcinovaní ľudia môžu byť stále nositeľmi vírusu a prispieť k jeho šíreniu, v rozsahu dosiaľ neznámom. Z týchto dôvodov súd žiadosti dôchodcu nevyhovel.

Rezolúcia parlamentného zhromaždenia Rady Európy č.2361 (2021), hlavne jej bod 7.3.1, zdôrazňuje, že očkovanie má byť dobrovoľné a nikto nemôže byť k nemu nijakým spôsobom nútený. Naopak, štáty majú zabezpečiť, aby nikto nebol diskriminovaný za to, že sa nedal zaočkovať. 

Zaznamenané sú znepokojujúco rastúce počty prípadov breaktrough cases (opätovnej nákazy po plnej dávke očkovania), ako aj úmrtí po druhej dávke vakcíny, ktoré nepotvrdzujú vývoj situácie v prospech vakcinovaných osôb oproti nevakcinovaným obzvlášť pri novom delta variante ( viď príloha 5, štatistika ECDC zo 14.5. ako aj nižšie uvedené linky).

TU

Čo viac, zvýhodňovanie očkovaných jednou dávkou, aj pri pôvodných mutáciách je nepodložené:

https://www.topky.sk/cl/11/2132869/Nova-studia-odhalila–Prva-davka-ockovania-vas-pred-KORONAVIRUSOM-takmer-vobec-neochrani?fbclid=IwAR1Gv1Z7uyRTVVW8XQFRTZhcu-vwDlNROp3nZMlX3RZI7AovqKsGCmSuCJ4

https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736(21)01358-1&fbclid=IwAR1b_kiMUqgj9Y2GTgeomPxRg5Gx-ELIW_OngjVRuSnvBiHFSZWpSMm_TKM

Z uvedeného vyplýva, že testovanie pre cestujúcich prichádzajúcich na Slovensko po príchode zo zelených krajín je neopodstatnené a neprimerané obmedzenie slobody pohybu, ktoré je navyše diskriminačné, pretože neexistuje právny a vedecký základ na rozdielne zaobchádzanie so zaočkovanými a nezaočkovanými, vzhľadom na to, že aj zaočkovaní môžu byť stále nositeľmi vírusu. Ide o porušenie zákazu diskriminácie neočkovaných osôb.  

Zdroje:

https://pace.coe.int/en/files/29004/html

https://pace.coe.int/en/files/22154/html

https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/covid-19-retour-en-chiffres-sur-un-an-de-recours-devant-le-conseil-d-etat-juge-de-l-urgence-et-des-libertes

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7021e3.htm

https://www.dailymail.co.uk/news/article-9681613/Study-shows-29-people-died-catching-new-strain-vaccinations.html?fbclid=IwAR1yUPPGta0BXyIAUZvUIafdHGFFaCDc7XhVb-X5bfrlQmD2lhEsmUWOSgA

https://www.sibenik.in/svijet/sve-vise-slucajeva-zaraze-kod-osoba-cijepljenih-s-dvije-doze/139470.html?fbclid=IwAR3MTLkJYiKWh3VSM5irqQfJMGhOZvm2nd1PrYLTnOXOjqt67t54iqLbVxI

https://doi.org/10.1016/j.ijid.2021.04.053

3. Karanténa pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, neopodstatnenosť rozdielnych podmienok pre nevakcinované osoby.

Neexistuje dôkaz, ktorým by sa dalo vierohodne podložiť tvrdenie, že osoby žijúce so zaočkovanou osobou, alebo s nezaočkovanou osobou sú z pohľadu rizika nákazy v rozdielnej pozícii. Preto žiadame odstránenie tejto výnimky a zrovnoprávnenie osôb bez ohľadu na ich očkovací status.

4. Požiadavka za zavedenie bezplatných a súčasne neinvazívnych slinných PCR testov.

Pri príjímaní COVID PASU v Europarlamente bola deklarovaná v zmysle zabezpečenia nediskriminácie bezplatná možnosť testovania, vzhľadom na to, že očkovanie je bezplatné. V opačnom prípade sa jedná o znevýhodňovanie a diskrimináciu občanov, ktorí musia podstúpiť testy. Bezplatné testovanie a to aj za účelom cestovania (PCR aj AG test) umožňuje aj Česká republika a mnohé iné krajiny EÚ. Slinné testy majú preukázateľne vyššiu mieru klinickej špecificity a senzitivity ako napr. bežne obstarávané AG testy a odber vzorky je neinvazívny.

5. Zabezpečenie možnosti bezodkladného testovania pre neočkované osoby, ktoré sa vracajú zo zahraničia.

Ak požadujete pri príchode zo zahraničia testy, je potrebné zabezpečiť na hraniciach odberové miesta, kde budú testy vykonané bezodkladne a bezplatne a to aj prostredníctvom slinných testov. Ešte raz prízvukujeme požiadavku zrušenia tohto opatrenia pre všetkých občanov SR pri návrate zo zelených krajín, bez ohľadu na ich očkovací status. 

6. Zavedenie alternatívy dokazovania imunity na základe testov na protilátky, resp. veľmi presných testov preukazujúcich bunkovú imunitu.

Toto opatrenie by mohlo v plnom rozsahu nahradiť alebo alternovať nielen doklady o prekonaní Covidu, ale aj o očkovaní, keďže tento parameter je dôležitejší, ba priam zásadný  z pohľadu zabezpečenia verejného zdravia, ako samotný fakt, že osoba bola „vakcinovaná”. 

O použití tejto možnosti hovoria napr. uznávané české virologičky Irena Koutná a Hana Zelená (pozri príloha).

https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/vedkyne-koutna-pametova-imunita-chrani-po-prodelani-covidu-jeste-rok-40346029

7. Cestovateľský semafor 

Pre predvídateľné fungovanie cestovného ruchu je nevyhnutný jednotný postup a jednotné kritéria cestovania v rámci EÚ.  Cestovné kancelárie a občania SR musia byť jednoznačne informovaní z oficiálnych zdrojov (nie z médii alebo zo sociálnych sietí) o aktuálnych pravidelne aktualizovaných podmienkach cestovania. Je potrebné, aby medzi nahlásením zmeny podmienok a ich účinnosťou uplynula  lehota min 7 dní, v ktorej sa cestujúci majú možnosť vrátiť za podmienok platných v čase ich vycestovania. 

8. Súdny prieskum prijímaných opatrení

Je nesporné, že významnou zárukou proti rizikám zneužitia právomoci výkonnej moci je právo na spravodlivý proces a na účinné opravné prostriedky zakotvené v článku 6 a 13 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktoré sa naďalej uplatňujú počas mimoriadnych situácií. Jednotlivci, ktorých sa týkajú núdzové opatrenia, musia byť schopní napadnúť tieto opatrenia súdnou cestou a vnútroštátne súdy musia mať podľa Benátskej komisie úplnú jurisdikciu na preskúmanie obmedzujúcich opatrení z hľadiska ich zákonnosti, oprávnenosti a ich súladu s príslušnými ustanoveniami Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. V Slovenskej republike bol v rozpore s uvedenými medzinárodnými záväzkami zvolený taký právny základ protiepidemických opatrení, aby ich preskúmateľnosť súdmi nebola možná. V tomto ohľade požadujeme, aby došlo v čo najkratšom čase k prijatiu pandemického zákona, ktorý by zaviedol možnosť urýchlenej súdnej kontroly protiepidemických opatrení tak, ako je tomu v Českej republike, kde Najvyšší správny súd návrh jednotlivca, na ktorého sa opatrenie vzťahuje, prednostne preskúmava. Kým sa tak nestane, sú jednotlivci nútení obracať sa na ESĽP, z čoho budú štátu vznikať nežiaduce finančné záväzky, ktoré by bolo možné eliminovať práve takým spôsobom, že Najvyšší správny súd by mal právomoc napadnuté neprimerané, náležite neodôvodnené či diskriminačné opatrenie zrušiť. Len takýmto spôsobom budú v Slovenskej republike opätovne dodržané princípy právneho štátu, na ktorých porušovanie v tomto ohľade odborná verejnosť opakovane upozorňuje.

9. Neprimeraná komunikácia pripravovaných opatrení

Dôrazne sa ohradzujeme voči spôsobom, akým sa komunikujú možné a pripravované opatrenia zo strany vlády, ministra zdravotníctva a pána Krčméryho. Zastrašovanie obyvateľov a emočná manipulácia (,,horor pri návrate z dovolenky”) bez podloženia faktami  a zrozumiteľnej argumentácie sú absolútne neprimerná a neprijateľná forma komunikácie opatrení a podľa konzultácií s právnikmi spľňajú všetky znaky skutkovej podstaty šírenia poplašných správ. Závažným spôsobom súčasne zasahujú negatívne do podnikateľskej činnosti cestovných kancelárií.  Upozorňujeme, že adekvátnou a očakávanou reakciou zo strany cestovných kancelárii na takéto výroky, ako aj na opatrenia, ktoré nie sú primerané a preukázateľné v záujme ochrany verejného zdravia bude postúpenie takýchto na riešenie kompetentými orgánmi a právnikmi.

10. Štátna karanténa a porušovanie ľudských práv

Štátnu karanténu považujeme za neprimerané opatrenie, pri ktorom dochádza okrem iného k porušeniu ľudských práv, preto žiadame, aby táto možnosť bola poskytnutá výlučne na báze dobrovoľnosti, ak nie je možná izolácia v skutočne rizikových, individuálnych  a odôvodnených prípadoch iným spôsobom. Rozhodne však nie ako plošné opatrenie. (pozri príloha – vyjadrenie verejnej ochrankyne práv Marie Patakyovej ). 

Záver:

Dôrazne žiadame, aby ste v súčasných ani budúcich opatreniach nediskriminovali občanov SR na základe ich vakcinačného statusu a zaviedli súdnu kontrolu protiepidemických opatrení v súlade s medzinárodnými záväzkami vyplývajúcimi Slovenskej republike z Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. (pozri prílohy)

Rovnako dôrazne žiadame, aby Ministerstvo zahraničných vecí opatreniami a Ministerstvo zdravotníctva masívnymi platenými mediálnymi očkovacími kampaňami nerobilo extrémny psychický nátlak na občanov SR a nepodmieňovalo očkovaním ,,slobodu” (slobodu pohybu) a možností voľného cestovania. (pozri priložené vyjadrenie o rizikách lietania pre zaočkované osoby)

Žiadame, aby informácie o možnostiach cestovania boli podávané korektne (nediskriminačne) s rovnocennými podmienkami pre všetkých občanov bez ohľadu na ich „vakcinačný status”, z vyššie uvedených právnych dôvodov, ale aj vzhľadom na to, že:

vakcína je celosvetovo v 3. a 4. fáze klinického testovania, ako potvrdilo vo svojom písomnom stanovisku ŠÚKL a na vlastnú zodpovednosť očkovaného a možno ju pokojne nazvať experimentálnou vakcínou (https://youtu.be/857PniIkCnk)

účinky vakcín nie sú dostačne preskúmané a ani výrobca negarantuje, že cestujúci nebudú naďalej šíriť ochorenie. Priebeh ochorenia môže byť u očkovanýh osôb asymptomatický ( pozri príloha č. 5)

očkovanie je dobrovoľné!

najnovšie štúdie prinášajú nové fakty o závažných možných vedľajších účinkoch (krvné zrazeniny, tvorba spike proteínu, myokartitída, pozri príloha č. 2). S tvorbou krvných zrazenín napokon môže súvisieť aj obmedzenie možnosti cestovania práve pre skupinu vakcinovaných občanov. Viac v prílohe stanovisko MUDr. Janco a tu tiež tu:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33998976/

https://www.reuters.com/world/us/cdc-heart-inflammation-cases-ages-16-24-higher-than-expected-after-mrna-covid-19-2021-06-10/?utm_campaign=trueAnthem%3A%20Trending%20Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=facebook&fbclid=IwAR28QGSQ0Cf-TO5phBTn31EXq5zXRRjQLocnuvwep1eqxauXI6IIg2I6Y3M

Pokiaľ vakcíny a ich dôsledky nie sú riadne preskúmané, vzhľadom na súčasnú situáciu je neetické, aby predovšetkým mladí ľudia, teda z pohľadu ochornenia najmenej riziková skupina boli podnecovaní k experimentálnej vakcinácii z dôvodu „slobody a výhod v cestovaní”.

Týmto Vás žiadame o  zaslanie vyjadrenia k našej žiadosti – k jej jednotlivým bodom a prehodnotenie vyhlášky v zmysle uvedených výhrad, priložených stanovísk a zdokladovaných zdrojov informácií.

Znenie tohto listu rovnako ako Vaše stanovisko budú zverejnené.

Prílohy:

príloha č. 1 – stanovisko JUDr. Marica Pirošíková

príloha č. 2 – stanovisko právnická kancelária Weis&Partners

príloha č. 3 – stanovisko MUDr. Andrej Janco – prezident Únie lekárov špecialistov 

príloha č. 4 – Vyšetrenie protilátok alebo bunkovej imunity na určnie stavu imunity voči Covid 19 / externé zdroje

príloha č. 5 – Reinfekcie po očkovaní a úmrtnosť vzhľadom na nové mutácie a asymptomatickí prenášači / externé zdroje

príloha č. 6 – Prípady vážnych následkov po očkovaní/ externé zdroje

príloha č.7 – Maria Patakyová – vyjadrenie k štátnej karanténe

Dipl. Ing. Zuzana Ballaschová

Predseda Slovenského fóra cestovného ruchu

zuzana.ballasch@forumcr.sk

LETO BEZ HRANÍC / letné cestovateľské fórum

Férové pravidlá v cestovaní

Sloboda pohybu a rovnoprávne podmienky v cestovaní a vzájomný rešpekt  sú základné premisy fungovania Slovenského fóra cestovného ruchu.

Vzhľadom na pomerne neprehľadnú situáciu ohľadom cestovania, ako aj na masívnu mediálnu kampaň, ktorá uprednostňuje jednu skupinu cestovateľov, sme sa rozhodli počas najbližších týždňov zrealizovať sériu verejných Zoom (online) cestovateľských stretnutí.

Séria online diskusií na aktuálne cestovateľské témy má za cieľ pomôcť zorientovať sa v spleti často sa meniacich pravidiel cestovania na vstupe do jednotlivých krajín aj pri návrate na Slovensko. 

Osobitne sa budeme venovať destináciám, ktoré umožňujú čo najjednoduchšie podmienky vstupu pre všetkých cestujúcich.

V projekte budeme spolupracovať s profesionálmi podnikajúcimi v cestovnom ruchu, s našimi destinačnými konzultantmi, ale aj s odborníkmi, lekármi, právnikmi a vedcami. 

Projekt zastrešuje: 

Slovenké fórum cestovného ruchu ( SFCR). 

Informačná, komunikačná a vzdelávacia platforma v oblasti cestovného ruchu. 

www. forumcr.sk, info@forumcr.sk

Hlavné spolupracujúce médiá:

1/ Online Magazín 40plus.sk

2/ TV Bratislava 

Úvodný verejný Zoom sa bude konať 

15.6. (utorok) o 20.00

téma:

ROVNOPRÁVNOSŤ V MOŽNOSTIACH CESTOVNANIA

– Výzva Slovenského fóra cestovného ruchu MZ a MZV k zrovnoprávneniu podmienok po návrate občanov na SK, dodržanie rovnoprávnych podmienok, ktoré boli navrhované pri prijímaní Covid pasov – napr. bezplatné testovanie.

– Znevýhodnenie neočkovaných – aký je pohľad lekára odborníka a právničky – expertky na dodržiavanie ľudských práv? 

Cestovateľský semafor a Covid pass – ,,zjednoduší” cestovanie?? 

A keď vyjde čas, porozprávame sa s lekárom internistom aj o lietaní zaočkovaných cestovateľov. Je skutočne riskantné?

Hostia diskusie sú: 

JUDr. Marica Pirošíková, expert na oblasť ľudských práv, dlhoročná zástupkyňa  Slovenska pri EÚ súde pre ľudské práva

MUDr. Andrej Janco, lekár, šéf Únie lekárov špecialistov

Moderuje: Martina Valachová

Hostitelia: 

Zuzana Ballaschová, predseda Slovenského fóra cestovného ruchu ( SFCR)

Lívia Čajová, konzultant SFCR pre cestovné kancelárie 

Prihlásovanie: 

link na pripojenie na ZOOM si vyžiadajte zaslaním mailu na : info@forumcr.sk, text Zoom Leto bez hraníc.

Zoom je verejný. Vaše otázky nám môžete zaslať vopred na info@forumcr.sk

TALIANSKO – situácia, podmienky vstupu a trendy v cestovaní po Taliansku

Píše Jana Palenčárová, destinačný konzultant SFCR na oblasť Talianska.

TREND.  Za posledných tridsať dní hľadalo lety do Talianska 5,6 milióna ľudí, čo je o 641,9 tisíca viac ako v predchádzajúcom mesiaci. V porovnaní s januárom 2021 sa vyhľadávanie zvýšilo o 13 %. Cudzinci tvorili 73 %, Taliani 27 %. Zväčša šlo o lety na jún a júl (väčšinu tvorili anglicky hovoriaci klienti); domáci hľadali lety najviac na august, zatiaľ čo Nemci a Španieli hľadali viac mimosezónne termíny. 

CIEĽOVÉ MIESTA. Lombardia a Lazio boli najvyhľadávanejšími regiónmi.  

V posledných troch týždňoch sa záujem cestujúcich zvýšil najmä o južné regióny a ostrovy: Sicília (pravidelne prvý región), Sardínia (zaznamenala silný nárast), Puglia (obľúbený región Talianov a Američanov), Calabria a Campania. Predpokladá sa, že tento trend sa bude už len zvyšovať.

TALIANSKE LETO. Taliansko je piatou najvyhľadávanejšou krajinou na svete. Napriek veľkému záujmu o Taliansko je plánovanie cesty v súčasnosti stále brzdené mnohými faktormi, a tak je atmosféra dôvery voči letným mesiacom nízka. Balansujúca zdravotná situácia nám stále neumožňuje predpovedať, aký bude cestovný ruch v teplých mesiacoch. 

Taliansko plánuje otvoriť letnú sezónu (symbolicky) 2. 6. 2021 (Festa della Repubblica), na čo sa mnohí tešíme, ale… na rozdiel od iných krajín, sa ešte nevyjadrilo k prijatiu zahraničných turistov (zatiaľ nie sú definované podmienky vstupu).

****************************

VSTUP DO KRAJINY. Pri vstupe do Talianska sa cestujúci z krajín kategórie štátov C, kde patrí aj Slovensko, musí preukázať negatívnym antigénovým (vykonaný výterom) alebo PCR testom nie starším ako 48 hodín od odberu. Pokiaľ sa nepreukážete negatívnym testom, platí povinná 14-dňová karanténa. Výnimku z preukázania testu majú deti do dvoch rokov.

Sprísnené opatrenia platné do 30. apríla

Cestujúci, ktorí v posledných 14 dňoch absolvovali pobyt alebo tranzit v krajinách uvedených v kategórii C, sú povinní preukázať sa negatívnym antigénovým alebo PCR testom nie starším ako 48 hodín od odberu, následne je povinná 5 dňová karanténa. Po absolvovaní karantény sa musia opäť podrobiť antigénovému alebo PCR testu. Od 7. do 30. apríla 2021 ostanú talianske regióny rozdelené len na oranžovú a červenú zónu.

Od pondelka (12.4.) Campania, Valle D’Aosta a Puglia zostávajú červené. Pribúda Sardínia.

Pomarančové sú: Calabria, Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna a Toscana a všetky ostatné. 

Aj keď nie je vyslovene zakázané pricestovať do Talianska, do 30. apríla platí zákaz presunu medzi jednotlivými regiónmi a autonómnymi provinciami, pokiaľ nepreukážete nevyhnutné dôvody cesty (zdravotné dôvody, práca, urgentná záležitosť alebo návrat do miesta bydliska). Za porušenie zákazu hrozí pokuta vo výške 400-3000 eur. 

Regióny sú rozdelené semaforom podľa epidemiologickej situácie (v rámci regiónu môžu byť vytvorené mikrozóny s prísnejšími pravidlami).

Jana Palenčárová, AvAtour