OTVORENÝ LIST MINISTERSTVU ZDRAVOTNÍCTVA, ZAHRANIČNÝCH VECÍ A PANDEMICKEJ KOMISII OHĽADOM PODMIENOK CESTOVANIA.

Bratislava 21. 06. 2021

Vážený pán minister,
                                                       

obraciame sa na Vás s dôraznou žiadosťou o prehodnotenie politiky vstupu občanov Slovenskej republiky na územie Slovenskej republiky, ktorá je upravená Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, vo vestníku vlády Slovenskej republiky ročník 31, uverejnenej 10. júna 2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie Slovenskej republiky.

Naše výhrady sú nasledovné:

1. Pri návrate z krajiny v zelenej zóne nie sú karanténne opatrenia opodstatnené pre žiadnu skupinu osôb.

Citujeme z vyhlášky:

Štátom zaradeným do zoznamu zelených štátov je štát Európskej únie alebo štát mimo Európskej únie s vysokou mierou zaočkovanosti a priaznivou epidemiologickou situáciou a ktorý je uvedený v Zelenom systéme Cestovateľského semaforu schváleného vládou Slovenskej republiky (ďalej len „štát zaradený do zoznamu zelených štátov“).

Podľa § 48 ods. 4 písm. u) a § 12 ods. 2 písm. c) zákona sa pre všetky osoby, ktoré od 31. mája 2021 od 06:00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky a ktoré počas predchádzajúcich 14 dní navštívili výlučne štáty zaradené do zoznamu zelených štátov, nariaďuje izolácia v domácom prostredí alebo karanténnomubytovacom zariadení, ktorá sa skončí pri bezpríznakovom priebehu izolácie dovŕšením jej 14. dňa aleboobdržaním negatívneho výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo negatívneho výsledkuantigénového testu na ochorenie COVID-19, pričom laboratórnu diagnostiku na ochorenie COVID-19 je možné vykonať už v prvý deň izolácie.

Pokiaľ za „zelené krajiny” považujete štáty s podobnou, alebo lepšou epidemiologickou situáciou ako má Slovenská republika, pri návrate z týchto krajín NIE JE dôvod na karanténne opatrenia ani testovanie, pretože táto situácia nie je rizikovejšia z pohľadu ochrany verejného zdravia, ako keby sa občan pohyboval po území Slovenska. Uvedené opatrenie preto nie je spôsobilé vyhovieť testu proporcionality vzhľadom na sledovaný cieľ ochrany zdravia. Úplným odstránením týchto opatrení sa súčasne odstránia nepotrebné, neopodstatnené a nákladné administratívne opatrenia. Žiadame o dôsledné dodržiavanie slobody pohybu, ako je zaručená v článku 2 Protokolu č. 4 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Väčšina európskych krajín v súčasnosti umožňuje voľný návrat zo zelených zón bez akýchkoľvek obmedzení a testov pre svojich občanov (napr. ČR, Slovinsko…).

2. Diskriminácia neočkovaných osôb pri návrate z krajín zaradených do ,,zelenej oblasti”.

Citujeme z vyhlášky:

Ustanovenie odsekov 1 a 2 sa nevzťahuje na osoby:

zaočkované druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní, zaočkované prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 28 dní

Túto výnimku z ustanovenia považujeme za jednoznačne diskriminačnú, pretože v rozpore so zákazom obsiahnutom v článku 14 Dohovoru o ochrane ľudských práv zaobchádza rozdielne s osobami v porovnateľných situáciách. Zdôrazňujeme, že Výbor pre reguláciu zdravotných predpisov v mimoriadnych situáciách WHO ešte 15. januára 2021 odporúčal, aby krajiny nevyžadovali od prichádzajúcich cestujúcich dôkaz o zaočkovaní, a to vzhľadom na to, že vplyv očkovania na zníženie prenosu infekcie nie je známy. Poukazujeme v tomto ohľade na prípad, ktorý riešila francúzska Štátna rada, v ktorom zaujala postoj aj k slobode pohybu očkovanej osoby – 83 ročného dôchodcu, ktorý žiadal zrušenie cestovných obmedzení tak, aby sa viac nevzťahovali na zaočkované osoby. Podľa rozhodnutia sudcu, aj vakcinovaní ľudia môžu byť stále nositeľmi vírusu a prispieť k jeho šíreniu, v rozsahu dosiaľ neznámom. Z týchto dôvodov súd žiadosti dôchodcu nevyhovel.

Rezolúcia parlamentného zhromaždenia Rady Európy č.2361 (2021), hlavne jej bod 7.3.1, zdôrazňuje, že očkovanie má byť dobrovoľné a nikto nemôže byť k nemu nijakým spôsobom nútený. Naopak, štáty majú zabezpečiť, aby nikto nebol diskriminovaný za to, že sa nedal zaočkovať. 

Zaznamenané sú znepokojujúco rastúce počty prípadov breaktrough cases (opätovnej nákazy po plnej dávke očkovania), ako aj úmrtí po druhej dávke vakcíny, ktoré nepotvrdzujú vývoj situácie v prospech vakcinovaných osôb oproti nevakcinovaným obzvlášť pri novom delta variante ( viď príloha 5, štatistika ECDC zo 14.5. ako aj nižšie uvedené linky).

TU

Čo viac, zvýhodňovanie očkovaných jednou dávkou, aj pri pôvodných mutáciách je nepodložené:

https://www.topky.sk/cl/11/2132869/Nova-studia-odhalila–Prva-davka-ockovania-vas-pred-KORONAVIRUSOM-takmer-vobec-neochrani?fbclid=IwAR1Gv1Z7uyRTVVW8XQFRTZhcu-vwDlNROp3nZMlX3RZI7AovqKsGCmSuCJ4

https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736(21)01358-1&fbclid=IwAR1b_kiMUqgj9Y2GTgeomPxRg5Gx-ELIW_OngjVRuSnvBiHFSZWpSMm_TKM

Z uvedeného vyplýva, že testovanie pre cestujúcich prichádzajúcich na Slovensko po príchode zo zelených krajín je neopodstatnené a neprimerané obmedzenie slobody pohybu, ktoré je navyše diskriminačné, pretože neexistuje právny a vedecký základ na rozdielne zaobchádzanie so zaočkovanými a nezaočkovanými, vzhľadom na to, že aj zaočkovaní môžu byť stále nositeľmi vírusu. Ide o porušenie zákazu diskriminácie neočkovaných osôb.  

Zdroje:

https://pace.coe.int/en/files/29004/html

https://pace.coe.int/en/files/22154/html

https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/covid-19-retour-en-chiffres-sur-un-an-de-recours-devant-le-conseil-d-etat-juge-de-l-urgence-et-des-libertes

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7021e3.htm

https://www.dailymail.co.uk/news/article-9681613/Study-shows-29-people-died-catching-new-strain-vaccinations.html?fbclid=IwAR1yUPPGta0BXyIAUZvUIafdHGFFaCDc7XhVb-X5bfrlQmD2lhEsmUWOSgA

https://www.sibenik.in/svijet/sve-vise-slucajeva-zaraze-kod-osoba-cijepljenih-s-dvije-doze/139470.html?fbclid=IwAR3MTLkJYiKWh3VSM5irqQfJMGhOZvm2nd1PrYLTnOXOjqt67t54iqLbVxI

https://doi.org/10.1016/j.ijid.2021.04.053

3. Karanténa pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti, neopodstatnenosť rozdielnych podmienok pre nevakcinované osoby.

Neexistuje dôkaz, ktorým by sa dalo vierohodne podložiť tvrdenie, že osoby žijúce so zaočkovanou osobou, alebo s nezaočkovanou osobou sú z pohľadu rizika nákazy v rozdielnej pozícii. Preto žiadame odstránenie tejto výnimky a zrovnoprávnenie osôb bez ohľadu na ich očkovací status.

4. Požiadavka za zavedenie bezplatných a súčasne neinvazívnych slinných PCR testov.

Pri príjímaní COVID PASU v Europarlamente bola deklarovaná v zmysle zabezpečenia nediskriminácie bezplatná možnosť testovania, vzhľadom na to, že očkovanie je bezplatné. V opačnom prípade sa jedná o znevýhodňovanie a diskrimináciu občanov, ktorí musia podstúpiť testy. Bezplatné testovanie a to aj za účelom cestovania (PCR aj AG test) umožňuje aj Česká republika a mnohé iné krajiny EÚ. Slinné testy majú preukázateľne vyššiu mieru klinickej špecificity a senzitivity ako napr. bežne obstarávané AG testy a odber vzorky je neinvazívny.

5. Zabezpečenie možnosti bezodkladného testovania pre neočkované osoby, ktoré sa vracajú zo zahraničia.

Ak požadujete pri príchode zo zahraničia testy, je potrebné zabezpečiť na hraniciach odberové miesta, kde budú testy vykonané bezodkladne a bezplatne a to aj prostredníctvom slinných testov. Ešte raz prízvukujeme požiadavku zrušenia tohto opatrenia pre všetkých občanov SR pri návrate zo zelených krajín, bez ohľadu na ich očkovací status. 

6. Zavedenie alternatívy dokazovania imunity na základe testov na protilátky, resp. veľmi presných testov preukazujúcich bunkovú imunitu.

Toto opatrenie by mohlo v plnom rozsahu nahradiť alebo alternovať nielen doklady o prekonaní Covidu, ale aj o očkovaní, keďže tento parameter je dôležitejší, ba priam zásadný  z pohľadu zabezpečenia verejného zdravia, ako samotný fakt, že osoba bola „vakcinovaná”. 

O použití tejto možnosti hovoria napr. uznávané české virologičky Irena Koutná a Hana Zelená (pozri príloha).

https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/vedkyne-koutna-pametova-imunita-chrani-po-prodelani-covidu-jeste-rok-40346029

7. Cestovateľský semafor 

Pre predvídateľné fungovanie cestovného ruchu je nevyhnutný jednotný postup a jednotné kritéria cestovania v rámci EÚ.  Cestovné kancelárie a občania SR musia byť jednoznačne informovaní z oficiálnych zdrojov (nie z médii alebo zo sociálnych sietí) o aktuálnych pravidelne aktualizovaných podmienkach cestovania. Je potrebné, aby medzi nahlásením zmeny podmienok a ich účinnosťou uplynula  lehota min 7 dní, v ktorej sa cestujúci majú možnosť vrátiť za podmienok platných v čase ich vycestovania. 

8. Súdny prieskum prijímaných opatrení

Je nesporné, že významnou zárukou proti rizikám zneužitia právomoci výkonnej moci je právo na spravodlivý proces a na účinné opravné prostriedky zakotvené v článku 6 a 13 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktoré sa naďalej uplatňujú počas mimoriadnych situácií. Jednotlivci, ktorých sa týkajú núdzové opatrenia, musia byť schopní napadnúť tieto opatrenia súdnou cestou a vnútroštátne súdy musia mať podľa Benátskej komisie úplnú jurisdikciu na preskúmanie obmedzujúcich opatrení z hľadiska ich zákonnosti, oprávnenosti a ich súladu s príslušnými ustanoveniami Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. V Slovenskej republike bol v rozpore s uvedenými medzinárodnými záväzkami zvolený taký právny základ protiepidemických opatrení, aby ich preskúmateľnosť súdmi nebola možná. V tomto ohľade požadujeme, aby došlo v čo najkratšom čase k prijatiu pandemického zákona, ktorý by zaviedol možnosť urýchlenej súdnej kontroly protiepidemických opatrení tak, ako je tomu v Českej republike, kde Najvyšší správny súd návrh jednotlivca, na ktorého sa opatrenie vzťahuje, prednostne preskúmava. Kým sa tak nestane, sú jednotlivci nútení obracať sa na ESĽP, z čoho budú štátu vznikať nežiaduce finančné záväzky, ktoré by bolo možné eliminovať práve takým spôsobom, že Najvyšší správny súd by mal právomoc napadnuté neprimerané, náležite neodôvodnené či diskriminačné opatrenie zrušiť. Len takýmto spôsobom budú v Slovenskej republike opätovne dodržané princípy právneho štátu, na ktorých porušovanie v tomto ohľade odborná verejnosť opakovane upozorňuje.

9. Neprimeraná komunikácia pripravovaných opatrení

Dôrazne sa ohradzujeme voči spôsobom, akým sa komunikujú možné a pripravované opatrenia zo strany vlády, ministra zdravotníctva a pána Krčméryho. Zastrašovanie obyvateľov a emočná manipulácia (,,horor pri návrate z dovolenky”) bez podloženia faktami  a zrozumiteľnej argumentácie sú absolútne neprimerná a neprijateľná forma komunikácie opatrení a podľa konzultácií s právnikmi spľňajú všetky znaky skutkovej podstaty šírenia poplašných správ. Závažným spôsobom súčasne zasahujú negatívne do podnikateľskej činnosti cestovných kancelárií.  Upozorňujeme, že adekvátnou a očakávanou reakciou zo strany cestovných kancelárii na takéto výroky, ako aj na opatrenia, ktoré nie sú primerané a preukázateľné v záujme ochrany verejného zdravia bude postúpenie takýchto na riešenie kompetentými orgánmi a právnikmi.

10. Štátna karanténa a porušovanie ľudských práv

Štátnu karanténu považujeme za neprimerané opatrenie, pri ktorom dochádza okrem iného k porušeniu ľudských práv, preto žiadame, aby táto možnosť bola poskytnutá výlučne na báze dobrovoľnosti, ak nie je možná izolácia v skutočne rizikových, individuálnych  a odôvodnených prípadoch iným spôsobom. Rozhodne však nie ako plošné opatrenie. (pozri príloha – vyjadrenie verejnej ochrankyne práv Marie Patakyovej ). 

Záver:

Dôrazne žiadame, aby ste v súčasných ani budúcich opatreniach nediskriminovali občanov SR na základe ich vakcinačného statusu a zaviedli súdnu kontrolu protiepidemických opatrení v súlade s medzinárodnými záväzkami vyplývajúcimi Slovenskej republike z Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. (pozri prílohy)

Rovnako dôrazne žiadame, aby Ministerstvo zahraničných vecí opatreniami a Ministerstvo zdravotníctva masívnymi platenými mediálnymi očkovacími kampaňami nerobilo extrémny psychický nátlak na občanov SR a nepodmieňovalo očkovaním ,,slobodu” (slobodu pohybu) a možností voľného cestovania. (pozri priložené vyjadrenie o rizikách lietania pre zaočkované osoby)

Žiadame, aby informácie o možnostiach cestovania boli podávané korektne (nediskriminačne) s rovnocennými podmienkami pre všetkých občanov bez ohľadu na ich „vakcinačný status”, z vyššie uvedených právnych dôvodov, ale aj vzhľadom na to, že:

vakcína je celosvetovo v 3. a 4. fáze klinického testovania, ako potvrdilo vo svojom písomnom stanovisku ŠÚKL a na vlastnú zodpovednosť očkovaného a možno ju pokojne nazvať experimentálnou vakcínou (https://youtu.be/857PniIkCnk)

účinky vakcín nie sú dostačne preskúmané a ani výrobca negarantuje, že cestujúci nebudú naďalej šíriť ochorenie. Priebeh ochorenia môže byť u očkovanýh osôb asymptomatický ( pozri príloha č. 5)

očkovanie je dobrovoľné!

najnovšie štúdie prinášajú nové fakty o závažných možných vedľajších účinkoch (krvné zrazeniny, tvorba spike proteínu, myokartitída, pozri príloha č. 2). S tvorbou krvných zrazenín napokon môže súvisieť aj obmedzenie možnosti cestovania práve pre skupinu vakcinovaných občanov. Viac v prílohe stanovisko MUDr. Janco a tu tiež tu:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33998976/

https://www.reuters.com/world/us/cdc-heart-inflammation-cases-ages-16-24-higher-than-expected-after-mrna-covid-19-2021-06-10/?utm_campaign=trueAnthem%3A%20Trending%20Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=facebook&fbclid=IwAR28QGSQ0Cf-TO5phBTn31EXq5zXRRjQLocnuvwep1eqxauXI6IIg2I6Y3M

Pokiaľ vakcíny a ich dôsledky nie sú riadne preskúmané, vzhľadom na súčasnú situáciu je neetické, aby predovšetkým mladí ľudia, teda z pohľadu ochornenia najmenej riziková skupina boli podnecovaní k experimentálnej vakcinácii z dôvodu „slobody a výhod v cestovaní”.

Týmto Vás žiadame o  zaslanie vyjadrenia k našej žiadosti – k jej jednotlivým bodom a prehodnotenie vyhlášky v zmysle uvedených výhrad, priložených stanovísk a zdokladovaných zdrojov informácií.

Znenie tohto listu rovnako ako Vaše stanovisko budú zverejnené.

Prílohy:

príloha č. 1 – stanovisko JUDr. Marica Pirošíková

príloha č. 2 – stanovisko právnická kancelária Weis&Partners

príloha č. 3 – stanovisko MUDr. Andrej Janco – prezident Únie lekárov špecialistov 

príloha č. 4 – Vyšetrenie protilátok alebo bunkovej imunity na určnie stavu imunity voči Covid 19 / externé zdroje

príloha č. 5 – Reinfekcie po očkovaní a úmrtnosť vzhľadom na nové mutácie a asymptomatickí prenášači / externé zdroje

príloha č. 6 – Prípady vážnych následkov po očkovaní/ externé zdroje

príloha č.7 – Maria Patakyová – vyjadrenie k štátnej karanténe

Dipl. Ing. Zuzana Ballaschová

Predseda Slovenského fóra cestovného ruchu

zuzana.ballasch@forumcr.sk

LETO BEZ HRANÍC / letné cestovateľské fórum

Férové pravidlá v cestovaní

Sloboda pohybu a rovnoprávne podmienky v cestovaní a vzájomný rešpekt  sú základné premisy fungovania Slovenského fóra cestovného ruchu.

Vzhľadom na pomerne neprehľadnú situáciu ohľadom cestovania, ako aj na masívnu mediálnu kampaň, ktorá uprednostňuje jednu skupinu cestovateľov, sme sa rozhodli počas najbližších týždňov zrealizovať sériu verejných Zoom (online) cestovateľských stretnutí.

Séria online diskusií na aktuálne cestovateľské témy má za cieľ pomôcť zorientovať sa v spleti často sa meniacich pravidiel cestovania na vstupe do jednotlivých krajín aj pri návrate na Slovensko. 

Osobitne sa budeme venovať destináciám, ktoré umožňujú čo najjednoduchšie podmienky vstupu pre všetkých cestujúcich.

V projekte budeme spolupracovať s profesionálmi podnikajúcimi v cestovnom ruchu, s našimi destinačnými konzultantmi, ale aj s odborníkmi, lekármi, právnikmi a vedcami. 

Projekt zastrešuje: 

Slovenké fórum cestovného ruchu ( SFCR). 

Informačná, komunikačná a vzdelávacia platforma v oblasti cestovného ruchu. 

www. forumcr.sk, info@forumcr.sk

Hlavné spolupracujúce médiá:

1/ Online Magazín 40plus.sk

2/ TV Bratislava 

Úvodný verejný Zoom sa bude konať 

15.6. (utorok) o 20.00

téma:

ROVNOPRÁVNOSŤ V MOŽNOSTIACH CESTOVNANIA

– Výzva Slovenského fóra cestovného ruchu MZ a MZV k zrovnoprávneniu podmienok po návrate občanov na SK, dodržanie rovnoprávnych podmienok, ktoré boli navrhované pri prijímaní Covid pasov – napr. bezplatné testovanie.

– Znevýhodnenie neočkovaných – aký je pohľad lekára odborníka a právničky – expertky na dodržiavanie ľudských práv? 

Cestovateľský semafor a Covid pass – ,,zjednoduší” cestovanie?? 

A keď vyjde čas, porozprávame sa s lekárom internistom aj o lietaní zaočkovaných cestovateľov. Je skutočne riskantné?

Hostia diskusie sú: 

JUDr. Marica Pirošíková, expert na oblasť ľudských práv, dlhoročná zástupkyňa  Slovenska pri EÚ súde pre ľudské práva

MUDr. Andrej Janco, lekár, šéf Únie lekárov špecialistov

Moderuje: Martina Valachová

Hostitelia: 

Zuzana Ballaschová, predseda Slovenského fóra cestovného ruchu ( SFCR)

Lívia Čajová, konzultant SFCR pre cestovné kancelárie 

Prihlásovanie: 

link na pripojenie na ZOOM si vyžiadajte zaslaním mailu na : info@forumcr.sk, text Zoom Leto bez hraníc.

Zoom je verejný. Vaše otázky nám môžete zaslať vopred na info@forumcr.sk