Návrh opatrení na minimalizáciu škôd v cestovnom ruchu spôsobených Covid krízou

Spracované 6.mája 2020

Zadefinovanie problémov:

1/ ŠKODLIVÁ  KAMPAŇ a plošné odrádzanie obyvateľov ( súčasných a potenciálnych klientov) od cestovania. Navrhujeme, namiesto generálnej anticestovateľskej kampane zdôrazniť prednosti dovolenky doma, ale súčasne neodrádzať od cestovania. Odlišovať  krajiny, ktoré sú:

  • z epidemiologického hľadiska porovnateľné – tieto krajiny by mali byť skoordinované v otvárani hraníc voči ďaľsím krajinámz pohĺadu dôlezitosti cieľového trhu pre cestovný ruch  ( sústrediť sa na nosné trhy pre letné dovolenky a zaroveň spĺňajúce predch. bod bezpečnosti –  CZ, CRO, SLO, AT
  •  z geopolitickeho hľadiska – susediace krajiny 
  • z pohĺadu bezpečnosti jednotlivých segmentov cestovného ruchu a formy dopravy

V tomto zmysle je potrebné postupne otvárať možnosti cestovania – reštartovať cestovného ruchu postupne, na etapy, zodpovedne. Rozpracovať, naplánovať a publikovať fázy, podobne ako reštart hospodárstva.

Kampaň nezohľadňuje dopad na domácich poskytovateľov služieb v CR – výpadok zahraničných turistov ak hranice zostanú zatvorené – druhá strana mince  kampane ZOSTAŇTE DOVOLENKOVAŤ DOMA . 

PLOŠNÁ KAMPAŇ proti cestovaniu  zabúda na príjmy z týchto krajín, ktoré sú nepostrádateľné a nenahraditeľné pre domáce subjekty. Domáci klienti nenahradia výpadok z prijmov pre uvedené subjekty.

Okrem výpadku z priamych prijmov – výpadky z poplatkov miestnych daní, DPH…

V dôsledku tejto politiky a škodlivej kampane može prísť k obrovským výpadkom z príjmov uvedených subjektov a ich insolventnosti, čo bude mať vážny dopad aj na obyvateľov, klientov.

2/  NEZAPÁJANIE SA SLOVENSKA DO PROCESOV VEDÚCICH K ZODPOVEDNÉMU A BEZPEČNÉMU REŠTARTU CESTOVNÉHO RUCHU 

Apelovať na zapájanie Slovenska sa do bilaterálnych rozhovorov, kooridinačných aktivít pre otváranie hraníc v rámci Schengenu,  zverejniť dátumy otvárania hraníc !

3 / ODŠKODNENIE SUBJEKTOV PODNIKAJÚCICH V CESTOVNOM RUCHU

 Ignorovanie nakumulovaných problémov v cestovnom ruchu.  

Neskoré riešenie odškodnenia klientov spôsobuje významné škody kanceláriám .

 Cestové kancelárie ako jediné subjekty majú nejasný koniec kritického obdobie z pohľadu trvania krízy  a obraty ( = príjmy) , ktoré vo vačšine prípadov klesli na 0.

Potrebné zaoberať sa náhradou 

  • už  investovaných prostriedkov do sezóny 2020 ( reklama, veľtrhy, katalógy..) 
  • fixných nákladov v súčasnosti a počas obdobia bez príjmov ( náklady na nájom, odvody, preddavky na dane). Čiastočné náhrady platov sú nedostatočné!
  • odpustenie odvodov, preplácanie nájmov kamenných prevádzok
  • nahradiť ušlé prijmy z dôvodu prekážky v činnosti  ( napr. podľa príjmov v minulých období)
  • zabezpečenie bezúročného zdroja prostriedkov – bezúročných pôžičiek
  • zabezpečiť v jednaní z bankami RATING CK, CA v budúcich obdobiach / zachovať prístupy ku kontokorentom, pôžičkám, leasingom… CK sa kvoli 0 obratom a príjmom zaradia do  najrizikovejšej skupiny pre banky

Záver:

Ak sa vláda a zodpovedajúce rezorty nebude zaoberať uvedenými problémami a odkladať ich riešenia, škody pre sektor cestovného ruchu budú fatálne ( domino efekt).  Výpadky z príjmov z CR neohrozia len CK, spostredkovateľov a poskytovateľov služieb  na SK ( incomingu), ale zasiahnu aj iné sektory, poistovníctvo, banky a  značne poškodia príjmy do štátneho rozpočtu. 

Súčasne môžu výrazne uškodiť na veľa rokov do budúcna aj dlhobudovanej pozícii slovenských touroperátorov a v zahraničí a dlhoročnej strate zahraničných klientov pre poskytovateľov služieb na Slovensku.

V neposlednej rade je v hre aj medzinárodná reputácia Slovenska ako modernej, otvorenej a demokratickej krajine.

Poznámka:

Dńa 7. mája bol materiál zaslaný na GS Sacka. Asociácia na zaslaný materiál nikdy neodpovedala. Hlavne bod 3 ( odškodnenie) sa ukázal ako veľmi akútny už v nasledujúcich týždňoch. Komplexné riešenie bodu 3 žiaľ nie je do dnešného dňa ( 9.9.2020) prijaté. Jednotlivé body analýzy sa stali základom pre dokument Výzva subjektov cestovného ruchu, podanej za Fórum cestovného ruchu na jednotlivé ministerstvá v ktorých nadležnosti je cestovný ruch.

Pridaj komentár