Spájame sily na podporu cestovného ruchu

Fórum cestovného ruchu Slovenskej republiky, uzavrelo ďalšie významné memorandum o spolupráci, tentokrát s medzinárodným presahom. Spolusignatárom Memoranda sa stala Česká unie cestovního ruchu, najväčšie a najvýznamnejšie nezávislé združenie v cestovnom ruchu v ČR, združujúce 16 profesijných organizácií cestovného ruchu spolu s takmer 8000 členmi.

Ich spoločným cieľom je prinášať sofistikované riešenia a návrhy legislatívnych úprav v súlade s reálnymi potrebami podnikateľov v cestovnom ruchu, upevnenie pozície cestovného ruchu ako celku v hospodárstve oboch krajín a zvyšovanie kvality interných komunikačných procesov v segmente.  

V súčasnosti obidve organizácie spája predovšetkým snaha efektívne a promptne reagovať na problémy spôsobené pandémiou COVID -19, hľadať riešenia, ktoré by zmiernili dopad krízy na cestovný ruch a pomohli jeho opätovnému reštartu.

Memorandum za českú stranu podpísal prezident Únie Viliam Sivek a za slovenskú predseda Fóra cestovného ruchu Zuzana Ballaschová. Memorandum  odkazuje na tradičné a dlhodobé partnerské vzťahy medzi Českou a Slovenskou republikou s dôrazom na segment cestovného ruchu. Aj napriek tomu, že Fórum cestovného ruchu SR a Česká unie cestovního ruchu (pôvodne Fórum cestovního ruchu ČR)  majú rozdielnu históriu vzniku a odlišnú štruktúru, podpisom Memoranda vyjadrili záujem o obojstranne prínosnú a inšpiratívnu výmenu skúseností a vzájomnú spoluprácu a podporu.

(na obrázku prezident Českej únie cestovného ruchu p. Viliam Sivek a predsedkyňa slovenského Fóra cestovného ruchu Zuzana Ballaschová)

Pridaj komentár