Spolupracujeme s odborníkmi

Okrem informačnej činnosti, nemenej dôležitá úloha Fóra je aj nezávislá analýza aktuálnych problémov v rôznych oblastiach cestovného ruchu, hľadanie riešení s cieľom skvalitnenia procesov v cestovnom ruchu ako celku. Základnou premisou Fóra je podpora každej prínosnej spolupráce, ako aj otvorenosť širokej komunikácii a konzultácii problémov. Lebo len v diskusii sa rodia dobré riešenia. 

Súčasťou nášho tímu je expertná skupina, odborní konzultatni. Predstavujeme vám dnes dvoch z nich. Veľmi si vážime ich ochotu spolupracovať s tímom FCR a zdieľať svoje celoživotné odborné znalosti.

V situácii, v ktorej sa cestovný ruch nachádza, je jedine spolupráca nás všetkých cesta zo začarovaného kruhu. Tu sú mená odborníkov, ktorí v posledných týždňoch prijali ponuku v tíme nezávislých odborníkov a konzultantov pre Fórum cestovného ruchu pre jednotlivé oblasti:

Odborný konzultant pre oblasť Poisťovníctvo:

Ing. Miloš Kmety, CSc. – Po 11 ročnej práci v Slovenskej technickej univerzite bol pri zakladaní spoločnosti ÖMV v SR a tiež 4 roky v Českej republike. 5 rokov viedol poisťovňu Generali, potom 8 rokov riadil Európsku cestovnú poisťovňu. V súčasnosti pôsobí ako nezávislý poradca a analytik v oblasti cestovného poistenia.

Odborný konzultant pre oblasť Domáci cestovný ruch, vidiecky cestovný ruch, kúpeľníctvo

Ing. Juraj Kerekeš, hosť. prof. – odborník na regionálny rozvoj v územnej samospráve; profesijne komplexne odborník na domáci cestovný ruch, vidiecky cestovný ruch a kúpeľníctvo v cestovnom ruchu, autor početných publikácií zameraných na rozvoj cestovného ruchu, Osobnosť cestovného ruchu SR (2006).

Ing. Miloš Kmety, CSc. 
Ing. Juraj Kerekeš, hosť. prof.

Pridaj komentár